VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene obce č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady.

VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady (.pdf)