Entries by Zemianske-Sady

Pozvánka na zájazd – Vianočné trhy 2022 v Krakowe

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na dvojdňový zájazd na Vianočné trhy 2022 do poľského Krakova, ktorý sa bude konať v dňoch 9. – 10. decembra 2022. Program: 1. deň odchod zo Zemianskych Sadov 06.00 h príchod do Krakova 12.00 h, voľno na vianočné trhy, obed, nákupy odchod do hotela o 17.30 h, ubytovanie a večera […]

Voľba hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady zastúpená starostom Ing. Romanom Súkeníkom, starostom obce vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady. V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Zemianskych Sadoch č.   B/17/2022  zo dňa 30.9.2022. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 15.10.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Pozvánka na Posedenie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším 2022

Milí dôchodcovia, starosta obce Zemianske Sady, Obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu Vás srdečne pozývajú na tradičné Posedenie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať 20.októbra 2022 (vo štvrtok) 15.00 hodine v školskej jedálni v Zemianskych Sadoch. Program: príhovor starostu obce blahoželanie jubilantom o zábavu sa postará – Peťo & Ja […]

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022. Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na poslancov TTSK – volebný obvod 2 (.pdf) Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam […]

Pozvánka – 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. septembra 2022 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program: Zahájenie. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie. VZN č.3/2022 o výške […]

Oznámenie o mieste a čase konania volieb 2022

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. v priestoroch Obecného úradu – sobášna miestnosť, Zemianske Sady č. 42, Zemianske Sady. […]