Entries by Zemianske-Sady

Obnovenie Kríža pri Šintavskom háji

V uplynulých mesiacoch prebiehala v našom chotári obnova Kríža, ktorý sa nachádza za lokalitou Žľabina smerom na Šintavský háj. Veríme, že toto miesto sa opäť stane cieľom pre všetkých, ktorí budú mať v rámci prechádzok po našom chotári záujem o strávenie pokojných chvíľ pri modlitbe či spomienkach. Veľké ďakujem patrí všetkým občanom a poslancom Obecného […]

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2020

Milé deti! Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i  tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš a to 5. decembra 2020 (v sobotu) o 14.00 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Mikuláš príde na saniach a […]

Výzva na okliesnenie a odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť energetických zariadení – november 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických […]

Informácia o začatí správneho konania – Vlasta Práznovská

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení […]

Výzva na predloženie ponuky – Prostriedky na dezinfekciu

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Prostriedky na dezinfekciu. Predmetom zákazky je dodávky ochranných prostriedkov a prostriedkov na dezinfekciu. […]