Entries by Zemianske-Sady

Oznámenie o strategickom dokumente – „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 01.07.2024 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie […]

Zápisnica zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.06.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 24.06.2024. Program: Zahájenie – otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení OZ Záverečný účet obce za rok 2023 Nájomné zmluvy na 14. b.j. Výstavba a rekonštrukcie v obci Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 Protest prokurátora proti […]

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

Podľa § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Zemianske Sady Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024. Výkon kontrolnej činnosti za 2. polrok 2024 Kontrola účtovných dokladov Obecného úradu Zemianske Sady Kontrola účtovných dokladov Základnej školy s materskou […]

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti od 01.01.2024 do 24.06.2024

Podľa § 18 pís. f) ods. 1 pís. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu Zemianske Sady správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 01.01.2024 do 24.06.2024. V uvedenom období bola vykonaná nasledovná kontrolná činnosť: Úvodná kontrola po zvolení za hlavného kontrolóra obce na Obecnom úrade Zemianske Sady […]

Výstraha – búrky – 21.06.2024

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 21.06.2024 od 19:00 do 22.06.2024 08:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity: 1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s: vyhýbať sa pohybu po […]

Oznámenie o opakovanej dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 244, k.ú. Zemianske Sady

U9, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách zverejňuje Oznámenie o opakovanej dražbe č. 81/2024. Predmet dražby: nehnuteľnosti evidované na LV č. 244, katastrálne územie obce Zemianske Sady. Dražba sa uskutoční dňa 09.07.2024 o 13:00 v Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, […]