VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

Obec Zemianske Sady na základe splnomocnenia podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 2/2024 zo dňa: 6. 3. 2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl.“

VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)