Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Zemianskych Sadoch podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 • Štefan Šípka, Mgr., nezávislý kandidát
 • Jozef Ščasný, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • František Forro, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Igor Kostka, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Klaudia Královičová, nezávislý kandidát
 • Denisa Hambalková, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Zuzana Sedláčková, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie

B. Za starostu obce Zemianske Sady bol zvolený:

 • Roman Súkeník, Ing., SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – Náhradníci (.pdf)

Voľby 2022 – oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022.

Oprávnený volič, ktorý má ku dňu volieb nariadenú karanténu, alebo izoláciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca v spoločnej domácnosti, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania môžete podať výlučne telefonicky na číslo 0905 320 047, 031/786 11 25 najneskôr do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 hodine.

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Zemianske Sady – zmeny a doplnky 3/2022

Obec Zemianske Sady v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 3/2022.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 3/2022“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (20. 10. 2022), na adresu: 

Okresný úrad Galanta
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta

 Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

 1.  v listinnom  vyhotovení:
  1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta, 1. posch., č. dv. 35
  2. Obec Zemianske Sady, Obecný úrad, 925 54  Zemianske Sady 42
 2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-zemianske-sady-zmeny-doplnky-3-2022

00a – Oznámenie_o_strategickom_dokumente (.pdf)
00b – ÚPN-O Zemianske Sady, zmena 3-2022, text návrh (.pdf)
00c – ÚPN-O Z.Sady – tabuľka ppf návrh (.pdf)

Zber elektroodpadu a starých farieb – jeseň 2022

Dňa: 21. októbra 2022 (v piatok) v čase od 7:00 do 9:00 hodiny sa bude vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb v obci. Zberajú sa všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče ako sú:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory,  batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Elektroodpad a staré farby môžete vyložiť o 7 : 00  hod. na svoje priedomie.

Pozvánka na zájazd – Vianočné trhy 2022 v Krakowe

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na dvojdňový zájazd na Vianočné trhy 2022 do poľského Krakova, ktorý sa bude konať v dňoch 9. – 10. decembra 2022.

Program: 1. deň

 • odchod zo Zemianskych Sadov 06.00 h
 • príchod do Krakova 12.00 h, voľno na vianočné trhy, obed, nákupy
 • odchod do hotela o 17.30 h, ubytovanie a večera hotel Margerita, osobné voľno.

Program: 2. deň

 • raňajky od 07.00 h do 09.00 h, odchod do mesta od 09.30 h
 • prehliadka historického mesta Krakov a katedrály so sprievodcom
 • max. od 12.00 h voľný program, vianočné trhy, nákupy
 • odchod na Slovensko o 16.30 h, okolo 22.00 h príchod do Zemianskych Sadov.

Cena : 125,- EUR Cena zahŕňa: dopravu, sprievodcu, ubytovanie s polpenziou , sprievodca v Krakove, vstup do katedrály + slúchadlá.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady v zmysle ustanovení § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady, Zemianske Sady č. 162, 925 54 Dňa: 29.11.2022 o 16:00 v budove Základnej školy Zemianske Sady č. 162, 925 54

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods.1 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť – § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 , § 15a, §15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť – § 9 ods. 1 písm. c) a 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka – § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • znalosť práce s PC vítaná,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy s materskou školou,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti , že voči uchádzačovi nie je podaná žaloba,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní doručiť do 14.11.2022, do 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 (rozhodujúcim je dátum doručenia na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ Zemianske Sady – neotvárať!“

 Uchádzači, ktorých prihlášky nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Uchádzačom, ktorí splnia kritériá na zaradenie do výberového konania, bude zaslaná písomná pozvánka na výberové konanie.

Výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady (.pdf)

Časový harmonogram – výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľa Základnej školy s materskou školu Zemianske Sady (.pdf)

Voľba hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady zastúpená starostom Ing. Romanom Súkeníkom, starostom obce vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady.

V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Zemianskych Sadoch č.   B/17/2022  zo dňa 30.9.2022. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 29.11.2022 do 12:00 hod. na Obecnom úrade Zemianske Sady v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – „neotvárať“ na adresu: Obec Zemianske Sady, Obecný úrad Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady. Výberové konanie sa uskutoční  dňa:13.12.2022.

Podmienky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe
 • znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej samosprávy

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:

 • v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa §10 ods.4 písm. a) zákona č.330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický a e-mailový kontakt
 • súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • životopis uchádzača,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady v súlade s § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom Zemianske Sady zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady najmenej 9 dní pred jej konaním.
 • Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce bude tajné hlasovanie
 • Dĺžka diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním v trvaní najviac 5 minút.

Všeobecné podmienky:

 • úväzok hlavného kontrolóra bude 0,2 úväzku
 • hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na 6 rokov a začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca OZ, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Výberové konanie – hlavný kontrolór obce Zemianske Sady + návrh uznesenia (.pdf)

Pozvánka na Posedenie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším 2022

Milí dôchodcovia,

starosta obce Zemianske Sady, Obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu Vás srdečne pozývajú na tradičné Posedenie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať 20.októbra 2022 (vo štvrtok) 15.00 hodine v školskej jedálni v Zemianskych Sadoch. Program:

 • príhovor starostu obce
 • blahoželanie jubilantom
 • o zábavu sa postará – Peťo & Ja a spevácka skupina Krojovanka

O bohaté občerstvenie je postarané. Pre každého návštevníka je pripravený darček. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na pojatí udeľujete súhlas s s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke obce Zemianske Sady

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na poslancov TTSK – volebný obvod 2 (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu TTSK (.pdf) (.pdf)

Pozvánka – 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. septembra 2022 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie.
 4. VZN č.3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ. (starosta obce)
 5. VZN č.4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených  s pobytom dieťaťa v MŠ. (starosta obce)
 6. VZN č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD. (starosta obce)
 7. VZN č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady. (starosta obce)
 8. Úprava rozpočtu na rok 2022. (ekonómka obce)
 9. Výstavba v obci. (starosta
 10. Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ.
 11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady.
 12. Rôzne – interpelácie poslancov
 13. Diskusia
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.