Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 2. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30.03.2023 (štvrtok) o 17:00 hod. zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Plnenie rozpočtu za rok 2022 – ekonómka obce
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2023 – starosta obce
 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 – kontrolórka obce
 7. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2023 – pracovníčka OcÚ
 8. Výstavba v obci – starosta obce
 9. Predložené a pripravované žiadosti o dotácie – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023 (.pdf)