Pozvánka na Vianočné trhy v ZŠ s MŠ 2022

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy spojené s vystúpením vašich detí, návštevou cukrárne a ochutnávkou vianočnej kapustnice, ktoré sa budú konať 15. decembra 2022 od 14:00 v budove školy.

Príďte potleskom odmeniť svoje ratolesti.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke školy.

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2022

Milé deti! Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš v nedeľu 4. decembra 2022 o 11.30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Pozor! Mikuláš príde na saniach a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky. Teší sa na Vás Mikuláš.

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a ich zverejnením na internetovej stránky obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Slávnostné požehnanie Adventného venca 2022

Obec Zemianske Sady pozýva občanov na Slávnostné požehnanie Adventného venca 2022 a zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa bude konať v nedeľu 27. novembra 2022 o 16:00 hod. v parku.

V atmosfére adventného obdobia vystúpi spevácky súbor Krojovanka a žiaci Základnej školy s materskou školou. Podávať sa budú  vianočné koláče, horúci čaj a varené víno.

Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce.

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21. novembra 2022 (v pondelok) o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (návrh):

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie osvedčenia o zvolení
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a prevzatie osvedčenia o zvolení
 6. Príhovor novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Určenie overovateľov zápisnice
 9. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
 10.  Menovanie zástupcu starostu obce
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Určenie sobášiaceho poslanca
 13. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 14. Zriadenie komisií, voľba ich členov
 15. Určenie platu starostu obce
 16. Diskusia
 17. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V súlade § 49 ods.1, 2 a 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obce Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre hlasovanie v referende.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – Informácia pre voliča

Obec Zemianske Sady zverejňuje informácie k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Čítať ďalej

Pozvánka na Svätomartinský lampiónový sprievod 2022

Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady v spolupráci s obcou Zemianske Sady vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať v piatok 11. novembra 2022 o 17:00 hod.

Odchádza sa spred budovy Základnej školy Zemianske Sady. Tešíme sa na Vás!

Organizátori nepreberajú počas konania zodpovednosť za prítomné deti a žiakov.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce a ZŠ.

 

Referendum 21.01.2023 – vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende

V súlade § 19 ods.5 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 v obci Zemianske Sady je za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende vymenovaná:

 • Angela Žáková, pracovníčka OcÚ Zemianske Sady
 • sídlo: Obecný úrad Zemianske Sady 42
 • telefónne číslo: 031/7861125
 • mobilné číslo: 0907 696874
 • emailová adresa: angela.zakova@zemianskesady.sk

Referendum 21.01.2023 – vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti

V súlade § 8 ods. 1 a 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1 určená volebná miestnosť: Obecný úrad – sobášna miestnosť Zemianske Sady 42.

Referendum 21.01.2023 – oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti (.pdf)

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022 – úplné znenie a pokyny (.pdf)