Výzva na predkladanie ponúk – Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zákazku s názvom „Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady“.

Predpokladaná hodnota zákazky je 7 092,52 eur bez DPH.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29.05.2019 do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (.pdf)
Príloha č. 2 – Výkaz/výmer – prázdny (.xls)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ Obec Zemianske Sady realizuje stavebné práce na objekte kanalizácie v rámci, ktorých je organizované aj verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou (prieskumom trhu) na predmet zákazky: „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV“.

Predpokladaná hodnota zákazky: 83 398,35 EUR bez DPH

Lehota a spôsob predkladania ponúk: do 31.05.2019, 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Príloha č. 1 – Objekt SO01 – Tlaková kanalizácia, SO02 – Domové prípojky, SO03 – ČOV (.xls)
Príloha č. 1 – Objekt SO-02.2 ČOV II. etapa Biologický reaktor – Prevádzkové súbory (.xls)
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kriterií (.docx)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie (.docx)
Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo (.docx)