Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Výsadba novej izolačnej zelene“.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 212,64 eur bez DPH

Lehota na predkladanie písomných ponúk je do: 19.06.2020, do 10:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výsadba novej izolačnej zelene“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Výsadba novej izolačnej zelene“ – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Príloha č. 1 –  Opis predmetu zakazky (.docx)
Príloha č. 2 – Výkaz-výmer – prázdny (.xls)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.docx)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (.docx)

Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez  využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 225,20 eur bez DPH

Lehota a spôsob predkladania ponúk: 28.5.2020, 10:00 hod.

Podrobné informácie o predmete zákazky sú zverejnené vo výzve a jej prílohách.

Výsadba novej izolačnej zelene – kompletné znenie výzvy na predkladanie ponúk a prílohy (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v budove Materskej školy

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez  využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ Obec Zemianske Sady realizuje stavebné práce zamerané na odstránenie havarijného stavu na objekte základnej školy s materskou školou – rekonštrukcia objektu z dôvodu havarijného stavu, v rámci ktorých je organizované aj verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou (prieskumom trhu) na predmet zákazky: Zemianske Sady, Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v budove Materskej školy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 15.727,175 EUR bez DPH

Lehota a spôsob predkladania ponúk: do 18.07.2019, 09:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – plné znenie výzvy, podmienky a spôsoby podania ponúk (.pdf)

Príloha č. 1 – Výkaz výmer MŠ – elektro materiál (.xlsx)
Príloha č. 1- Výkaz výmer MŠ – stavebný materiál (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer MŠ – vodárenský materiál (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer – obklad a dlažba (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer – stavebné práce (.xlsx)
Príloha č.2 – Návrh na plnenie kriterií (.docx)
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo (.docx)