Výzva na predloženie cenovej ponuky – Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční v dňoch: od 20.08.2020 do 22.08.2020, na základe dohody so starostom obce Zemianske Sady Ing. Romanom Súkeníkom, tel. č.: 0905547614, e-mail:  obec@zemianskesady.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 000 €  s DPH

Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením. Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

  • Adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,
  • Adresu uchádzača,
  • Označenie heslom súťaže „Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch“ – NEOTVÁRAŤ!
  • Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v pracovné dni  pondelok – piatok okrem štvrtka  od 8,00 – 12,00 hod., 13,00 – 15,00 hod.
  • Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 24. augusta 2020  (pondelok) do 12:00 hod. ( rozhodujúcim termínom je doručenie verejnému obstarávateľovi, nie podanie na doručenie).

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Výsadba novej izolačnej zelene”.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 212,64 eur bez DPH

Lehota na predkladanie písomných ponúk je do: 19.06.2020, do 10:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výsadba novej izolačnej zelene“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku “Výsadba novej izolačnej zelene” – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Príloha č. 1 –  Opis predmetu zakazky (.docx)
Príloha č. 2 – Výkaz-výmer – prázdny (.xls)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.docx)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (.docx)

Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez  využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 225,20 eur bez DPH

Lehota a spôsob predkladania ponúk: 28.5.2020, 10:00 hod.

Podrobné informácie o predmete zákazky sú zverejnené vo výzve a jej prílohách.

Výsadba novej izolačnej zelene – kompletné znenie výzvy na predkladanie ponúk a prílohy (.pdf)