Výzva na predloženie ponuky – Elektrická trojkolka

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Elektrická trojkolka. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk
Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – „Eltrojkolka“.

Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2020, 10:00 hod.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.

Výzva na predkladanie ponúk – Elektrická trojkolka – úplné znenie (.pdf)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“.

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 vonkajších prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete.  Vybudovaná WiFi sieť musí dosiahnuť pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps.

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
01 – Obecný úrad
02 – Ihrisko pri Kostole
03 – Detské ihrisko
04 – Pošta
05 – Materská škola
06 – Cintorín
07 – Obchodný dom Jednota
08 – Autobusová zastávka (Kaptár)
09 – Autobusová zastávka (Hostinec)
10 – Na vŕšku

Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 Eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.09.2020 o 10:00 hod. Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom prieskumu: Cenová ponuka – „WiFi4EU Zemianske Sady“- Neotvárať na adresu: Obecný úrad, 925 54 Zemianske Sady 42, alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách – úplné znenie výzvy (.pdf)

WiFi4EU Mapa prístupových bodov Zemianske Sady (.pdf)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční v dňoch: od 20.08.2020 do 22.08.2020, na základe dohody so starostom obce Zemianske Sady Ing. Romanom Súkeníkom, tel. č.: 0905547614, e-mail:  obec@zemianskesady.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 000 €  s DPH

Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením. Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

  • Adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,
  • Adresu uchádzača,
  • Označenie heslom súťaže „Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch“ – NEOTVÁRAŤ!
  • Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v pracovné dni  pondelok – piatok okrem štvrtka  od 8,00 – 12,00 hod., 13,00 – 15,00 hod.
  • Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 24. augusta 2020  (pondelok) do 12:00 hod. ( rozhodujúcim termínom je doručenie verejnému obstarávateľovi, nie podanie na doručenie).

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch (.pdf)