VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2024

Obec Zemianske Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024.

VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2024 (.pdf)