VZN č. 2/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2022 Územného plánu obce Zemianske Sady.

VZN č. 2/2023 (.pdf)
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2023 (.pdf)
Príloha č. 2 k VZN č. 2/2023 (.pdf)