VZN č. 4/2023 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) určuje tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady.

VZN č. 4/2023 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady (.pdf)