Farské oznamy od 14. do 20. júna 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. júna 2021.

ZŠ s MŠ Zemianske Sady – vyhlásenie chrípkových prázdnin

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, vzhľadom na zvýšený počet ochorení na chrípku sa vyučovanie na ZŠ s MŠ Zemianske Sady, č. 162, 925 54 Zemianske Sady prerušuje od 11.03.2020 (streda) do 13.03.2020 na 5 kalendárnych dní.

Nástup žiakov do ZŠ s MŠ je v pondelok 16.03.2020. Deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, sú automaticky odhlásené zo stravy.

Prijaté opatrenia na predchádzanie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19

Obec Zemianske Sady zverejňuje Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia – Koronavírus a ochorenie COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky od 07.03.2020 až do odvolania nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
 2. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po zasadnutí ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020 odporúča obciam a mestám prijať nasledovné opatrenia:

 • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti
 • odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
 • vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
 • informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Odporúčania pre obce a mestá (.pdf)

Pokyny a odporúčania v súvislosti so šírením Koronavírusu a ochorenia COVID-19

Obec Zemianske Sady zverejňuje pokyny a odporúčania, ktoré vydal  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so šírením Koronavírusu a ochorenia COVID-19. Odporúčania a pokyny sa týkajú najmä ľudí, ktorí prichádzajú z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia: horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava.

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 (.pdf)
Informačná leták – Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť (.pdf)
Informačný leták – Ako znížiť riziko infekcie Koronavírusom (.pdf)

Voľby do NR SR 2020 – Výsledky

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 29. februára 2020.

Zápisnica okrskovej volebnej komisie z volieb do Národnej rady SR 2020 (.pdf)

Pozvánka – 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 27. februára t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 20119 – p. Sokolová
 5. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce
 6. Sadzby poplatkov na rok 2020 – starosta obce
 7. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ, a ŠKD na rok 2020 – starosta obce
 8. VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ – starosta obce
 9. VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zemianske Sady – starosta obce
 10. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií obce na rok 2020 – p. Žáková
 11. Organizačné zabezpečenie 13. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – starosta obce
 12. Organizačné zabezpečenie 20. výročia posvätenia kostola – starosta obce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 16. Záver

Pozvánka – 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.02.2020 (.pdf)

Darovanie krvi v Pate – 26.02.2020

Miestna organizácia Červeného kríža Pata a Obecný úrad Pata organizujú odber krvi, ktorý sa bude konať 26. 02. 2020 (streda) od 8:00 hod. v Hasičskej zbrojnici v Pate. Podporte dobrú vec a darujte krv tým, ktorí ju potrebujú.

Pozvánka na Poľovnícke hody v ŠJ 2020

Obec Zemianske Sady a Poľovnícky spolok HRABINA Zemianske Sady Vás pozývajú na Poľovnícke hody v Školskej jedálni, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 od 14:00. V ponuke bude:

 • srnčí guláš
 • pečený diviak na cesnaku
 • pečené rebierka na cibuľke

Ochutnávka špecialít bude spojená s degustáciou vína z Vinárstva Golguz. O zábavu sa postará harmonikár Miško. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Pozvánka na Fašiangové posedenie dôchodcov 2020

Milí dôchodcovia, starosta obce Zemianske Sady, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu Vás srdečne pozývajú na tradičné Fašiangové posedenie dôchodcov, ktoré sa bude konať 23.februára 2020 (v nedeľu) o 14.00 hodine v školskej jedálni v Zemianskych Sadoch.

Program :

 • príhovor starostu obce
 • blahoželanie jubilantom
 • o zábavu sa postará – Jerry Band Diexieland dychovka a spevácka skupina Krojovanka

O bohaté občerstvenie je postarané. Pre každého návštevníka je pripravený darček. Tešíme sa na fašiangovú veselicu s Vami!

Účasťou na pojatí udeľujete súhlas s s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Rekonštrukcia predajne COOP Jednota Zemianske Sady

COOP Jednota Zemianske Sady oznamuje občanom, že od 2.2.2020 (nedeľa) do 6.2.2020 (štvrtok) bude z dôvodu rekonštrukcie predajňa zatvorená.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2021 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 201

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo