Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 11.12.2023

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Ing. Roman Súkenník zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 11.12.2023 (t.j. v pondelok) o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (starosta obce)
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce
 5. Zápis do kroniky obce za rok 2022
 6. VZN č.4/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady ( starosta )
 7. VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti (starosta )
 8. VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (starosta )
 9. Rozpočet obce na rok 2024 (ekonómka obce)
 10. Výstavba v obci, pripravované projekty a žiadosti o dotácie (starosta )
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami!