Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe – RD Zemianske Sady č. 126

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe na rodinný dom súpisné číslo 126 v obci Zemianske Sady a k nemu prislúchajúce  pozemky na parcele č. 126/2, 126/3, 126/5 o celkovej výmere 349 m2. Dobrovoľná dražba sa uskutoční dňa 30.08.2021 o 10:45 vo Veľkej konferenčnej miestnosti, v suteréne, Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe – RD Zemianske Sady č. 126 – úplné znenie (.pdf)

Ponuka práce na pedagogické pozície v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku primárneho vzdelávania (I. stupeň) v kombinácii s anglickým jazykom s nástupom od 1.9.2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com .

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku (II. stupeň) s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s geografiou, fyzikou alebo chémiou s nástupom od 1.9.2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com .

Očkovanie proti ochoreniu COVID-9 – ambulancia MUDr. Szabó

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje občanom, že MUDr. Imrich Szabó bude očkovať obyvateľov proti ochoreniu COVID-19 v ambulancii v Zemianskych Sadoch. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť na Obecných úradoch a v ambulanciách MUDr. Szabóa v Seredi a Zemianskych Sadoch do 10. augusta 2021.

 

Pozvánka na slávnostnú Svätú omšu pri príležitosti posvätenia kríža

Farský úrad Dvorníky a Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na slávnostnú Svätú omšu, ktorá sa bude konať v nedeľu 1. augusta 2021 o 17:00 pri príležitosti posvätenia obnoveného kríža v chotári Hrušov za Žľabinou. Svätá omša bude obetovaná za všetky obete ochorenia COVID-19 z našej farnosti. Po Svätej omši sa bude konať spomienkové agapé pri tónoch piesní našich predkov.

Občerstvenie a dychová hudba sú zabezpečené.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Opekačku pre dôchodcov 2021

Vážení spoluobčania – dôchodcovia – starosta, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce Zemianske Sady pre Vás organizujú tradičnú Opekačku pre dôchodcov, ktorá sa bude konať v pondelok 19. júla 2021 od 18:00 hodiny v klube pred Školskou jedálňou. Príďte sa spoločne zabaviť a na chvíľu zabudnúť na svoje starosti. O dobrú náladu a zábavu sa postaráte sami za pomoci harmonikára Miška. Srdečne Vás všetkých pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že od nového školského roku 2021/2022 je ukončené plošné poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Nárok na poskytnutie dotácie (strava zadarmo) majú deti:

 • ktoré žijú v domácnosti ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN)
 • ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ŽM)
 • v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus.

Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu, aby sa dostavili do stredy 14. júla 2021 na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch.

Očkovanie psov – 10.07.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta oznamuje občanom – majiteľom psov, že dňa 10.júla 2021 (v sobotu) v čase od 9.oo – 10.30 h pri hostinci v Zemianskych Sadoch bude prebiehať povinné očkovanie psov proti besnote a psinke. Cena za očkovanie: 5 €. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a priniesli si svoj občiansky preukaz.

Pozvánka – 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. júna 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce.
 4. Záverečný účet obce za rok 2020 – Sokolová
 5. Správa audítora – starosta obce
 6. Schválenie novej nájomnej zmluvy (prenájom bytu) – starosta obce
 7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce
 8. Informácia o projektových zámeroch na programové obdobie 2021 – 2027 – starosta obce
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – RD Zemianske Sady č. 126

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe na rodinný dom súpisné číslo 126 v obci Zemianske Sady a k nemu prislúchajúce  pozemky na parcele č. 126/2, 126/3, 126/5 o celkovej výmere 349 m2. Dobrovoľná dražba sa uskutoční dňa 22.07.2021 o 10:00 vo Veľkej konferenčnej miestnosti, v suteréne, Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Dobrovoľná dražba – Rodinný dom súpisné č. 126 v obci Zemianske Sady – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Obmedzenie dodávok pitnej vody – Jún 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Šaľa, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka a Pata, ktoré zásobujú pitnou vodou obce Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods.1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 8.6. 2021 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané, pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

 • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely.
 • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev
 • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
 • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
 • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou Vás budeme informovať.