Pozvánka na 13. Obecnú detskú športovú olympiádu

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch Vás srdečne pozývajú pri príležitosti osláv výročia SNP a ukončenia prázdnin na 13. Obecnú detskú športovú olympiádu pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorá sa bude konať v nedeľu 28. augusta 2022 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program:

 • od 14:30: Futbalový turnaj neregistrovaných hráčov – Hlavná ulica, Stredná ulica, Horná ulica a Rómovia
 • od 17:00: Súťaže a hry pre deti MŠ a ZŠ, vozenie na koníkoch
 • od 19:00: Vyhodnotenie a odovzdávanie cien
 • od 19:30: Vystúpenie hudobnej skupiny David Band

O bohaté občerstvenie je postarané – cigánska pečienka, pečené ryby, rôzne sladkosti, čapovaná kofola a pre rodičov čapované pivo. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke obce.

 

Výstraha – vysoké teploty – 17.08. – 18.08.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia vysoké teploty – stupeň 2, dňa 17.08. – 18.08.2022 v čase od 13:00 do 17:00 hod. Očakávaná najvyššia denná teplota v týchto dňoch: 36 – 37 °C.

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Ohrozené skupiny: deti do 4 rokov, starší ľudia nad 65 rokov, ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami, dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi  ochoreniami, ľudia s nadváhou, ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…), ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne), ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

Odporúčania pri vysokých teplotách:

 • dodržiavať pitný režim,
 • ľahšie sa stravovať,
 • vhodne sa obliekať,
 • zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
 • vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
 • aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu),
 • používať ľahké svieže vône,
 • vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
 • nefajčiť,
 • pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.

Voľby 2022 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022. Podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č.180/2014 Z. z. na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností oznamujeme, že:

 • volebný okrsok: v obci Zemianske Sady je utvorený 1 volebný okrsok
 • volebná miestnosť: Obecný úrad – sobášna miestnosť Zemianske Sady 42

Voľby 2022 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (.pdf)

Voľby 2022 – delegovanie členov a náhradníkov MVK

V zmysle Zákona Slovenskej národnej rady, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že: vo volebnom okrsku č. 1., Obce Zemianske Sady je zriadená emailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie.

Voľby 2022 – delegovanie členov a náhradníkov MVK (.pdf)

Výmena jódových profylaktík – 09.08.2022

Obec Zemianske Sady sa nachádza v oblasti ohrozenia Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. V tejto oblasti sú občanom prideľované jódové profylaktiká, ktoré sa užívajú v prípade radiačnej havárie po výzve kompetentných orgánov v stanovených dávkach. Jódové profylaktiká sa pravidelne vymieňajú v intervale 5 rokov.

Obec Zemianske Sady vyzýva občanov, aby si z každej domácnosti jeden člen prišiel prevziať tieto jódové profylaktiká dňa 9.8.2022 (v utorok) na obecný úrad v Zemianskych Sadoch   v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. S výdajom nových profylaktík  sa bude realizovať aj zber starých profylaktík s dobou exspirácie do 8/2022.

 

Podnety k Zmenám a doplnkom Územného plánu obce

Vážení spoluobčania! Obec Zemianske Sady pripravuje „Zmeny a doplnky“ k platnému územnému plánu obce. Svoje podnety na zmenu spôsobu využívania pozemkov a stavieb môžete podať na tunajší obecný úrad písomne do pondelka 8.8.2022, aby sme ich mohli zapracovať do návrhu územného plánu.

 

Pozvánka na zájazd do Banskej Štiavnice – 02.09.2022

Obecný úrad Zemianske Sady Vás pozýva na jednodňový zájazd do Banskej Štiavnice, ktorý sa bude konať v piatok 2. septembra 2022. Cena zájazdu: dospelí – 42 EUR, Dôchodcovia – 33,50 EUR, Deti – 31,50 EUR.

Program:

 • 07:00 – odchod zo Zemianskych Sadov
 • 10:00 – Slovenské banské múzeum (prehliadka trvá 90 min.)
 • 12:00 – Nový Zámok (prehliadka trvá 1 hod.)
 • 13:00 – 15:00 – voľno na obed, individuálna prehliadka mesta
 • 15:00 – odchod do kaštieľa Svätý Anton
 • 15:30 – Kaštieľ – Muzeum Svätý Anton (prehliadka trvá 1 hod.)
 • 17:00 – odchod do Zemianskych Sadov.

V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca, vstupy na prehliadky

Vstupy:

 • Banské múzeum – dospelí 11 €, dôchodcovia, deti 6 €
 • Nový Zámok – dospelí 3€, dôchodcovia a deti 1,50 €
 • Kaštieľ Antol – dospelí 8 €, dôchodcovia 6 €, deti 4 €

 

Výzva na udržiavanie pozemkov a predchádzanie výskytu a šíreniu burín

Obec Zemianske Sady upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa  majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na výskyt  takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby tieto vyčistili v čo najkratšom termíne. Obec vykoná kontrolu pozemkov a na majiteľov, ktoré budú zaburinené bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Galanta, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi  uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

Pozvánka na zájazd na termálne kúpalisko Vincov les – 26.07.2022

Obec Zemianske Sady a Obec Pusté Sady organizujú zájazd na Termálne kúpalisko Vincov les dňa 26.júla 2022 (v utorok). Odchod autobusu od autobusových zastávok o 9.00 hodine. Poplatok zájazdu 10 € – vstupenka na kúpalisko a doprava. Deti do 3 rokov zdarma. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecných úradoch Zemianske Sady a Pusté Sady do 25.7.2022 do pondelka do 12.00 hodiny a zaplatiť poplatok zájazdu.

Pozvánka na Opekačku pre dôchodcov 2022

Vážení spoluobčania – dôchodcovia – starosta, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce Zemianske Sady pre Vás organizujú tradičnú Opekačku pre dôchodcov, ktorá sa bude konať v pondelok 25. júla 2022 od 18:00 hodiny v klube pred Školskou jedálňou. Príďte sa spoločne zabaviť a na chvíľu zabudnúť na svoje starosti. O dobrú náladu a zábavu sa postaráte sami za pomoci harmonikára Miška. Srdečne Vás všetkých pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.