Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2023

Dňa: 13. apríla 2023 (vo štvrtok) v čase od 7:00 do 9:00 hodiny sa bude vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb v obci. Zberajú sa všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče ako sú:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory,  batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Elektroodpad a staré farby môžete vyložiť o 7:00  hod. na svoje priedomie.

 

Rekonštrukcia ciest v Zemianskych Sadoch

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje občanom, že dnes 28. marca 2023 začala rekonštrukcia miestnej cesty Cintorínska a Kaptár. Rešpektujte prosím prenosné dopravné značky, pokyny zamestnancov dodávateľskej firmy a starostu obce. Buďte trpezliví a opatrní.

Výstraha pred silným vetrom – 27.03.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 27.03.2023 od 10:00 do 20:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 2. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30.03.2023 (štvrtok) o 17:00 hod. zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Plnenie rozpočtu za rok 2022 – ekonómka obce
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2023 – starosta obce
 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 – kontrolórka obce
 7. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2023 – pracovníčka OcÚ
 8. Výstavba v obci – starosta obce
 9. Predložené a pripravované žiadosti o dotácie – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023 (.pdf)

Výstraha pred silným vetrom – 11.03.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 11.03.2023 od 05:00 do 19:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Pozvánka na Dni otvorených dverí 2023 v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady pozývajú rodičov a deti na Dni otvorených dverí 24. marca 2023 v čase od 12:00 do 13:00 hod. Ponúkame:

 • prehliadku budovy spojenú s prezentáciou školy
 • možnosť vidieť a vyskúšať si niektoré učebné pomôcky
 • osobné konzultácie s vyučujúcimi
 • informácie k zápisu do 1. ročníka

Tešíme sa, že budeme môcť privítať budúcich prvákov, ich rodičov a rodičov súčasných žiakov našej školy!

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SODB 2021 – sprístupnenie dát v produkte „Moja obec“

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje občanom, že od 1. februára 2023 sprístupnil v rámci výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 produkt „Moja obec“. Tento produkt ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, návštevníkov a ľudí, ktorí sa o danú obec zaujímajú. Údaje o obci je možné vytlačiť na prehľadnú dvojstranu.

Údaje za obec Zemianske Sady nájdete na odkaze: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0212504181

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 03.03.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.03.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.: Zemianske Sady č. 2/42, 2/43, 2/44, 2/58, 2/61, 2/66, 2/69, 2/73, 2/76, 2/81, 2/84, 2/87, 2/95, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ,34, 35, 40, 41, 42/VE, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/VE, 57/ZA, 58, 58/ZA, 59/ZA, 60, 61, 83/1, 100, 101/VE, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 124/2/-, 126, 127, 163, 165/1, 168, 168/BL, 168/VE, 169, 169/VE, 171, 172, 175, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/VE, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 188/-, 188/ZA, 189, 189/1, 10, 191, 192, 193, 194, 194/ZA,  195, 195/p.č., 202/12, 304/D1, 304/D2, 305, 328, 329, 330 ,384, 385/-, 1428/27.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: starostlivosť o dôchodcov a upratovanie v budove OcÚ Zemianske Sady

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta: starostlivosť o dôchodcov a upratovanie v budove OcÚ Zemianske Sady. Popis pracovnej pozície:

 • rozvod obedov pre dôchodcov,
 • zabezpečenie nákupov pre nemobilných dôchodcov,
 • zabezpečenie prvého kontaktu s lekárom, dovoz liekov,
 • upratovanie na obecnom úrade.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vodičský preukaz skupiny B,
 • doklad o bez infekčnosti od lekára, samostatnosť, komunikatívnosť,
 • a diskrétnosť.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

meno, priezvisko a titul uchádzača, miesto trvalého pobytu, telefón a e-mail uchádzača, dátum a podpis záujemcu. Žiadosť o zaradenie do výberového konania zašlite e-mailom na: obec@zemianskesady.sk , alebo poštou, alebo osobne do 10.03.2023.

Predpokladaný nástup: marec 2023, prípadne dohodou.

Pracovný pomer: min. do 12/2023 + možnosť predĺženia.

Pracovný úväzok: 25 hodín týždenne.

Platové zaradenie: 550 € + ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1.písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: starostlivosť o dôchodcov a upratovanie v budove OcÚ Zemianske Sady (.pdf)

 

Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená verejná kanalizácia a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.

Podľa § 42bb Zákona č. 442/2002 Z. z. mal vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník pozemku zákonnú povinnosť – pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31. decembra 2021.

Podľa § 40, ods. 1., písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. môže Okresný úrad uložiť pokutu až do výšky 331.- Eur. Za priestupok sa považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Prosíme občanov aby si prekontrolovali či majú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.