Zámer na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Anita Mihoková

Zámer obce Zemianske Sady previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 15.písm.f) zákona SNR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písmeno e, f

Obec Zemianske sady v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Zemianske Sady č. B/7/2024 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

 • Novovytvorené pozemky geometrickým plánom 3-2/2019, zhotoveným firmou GEOREAL Sereď s. r. o. , Novomestská 34/12, Sereď.
 • Parcela registra „C“ č.116/1, zastavaná plocha o výmere 277 m², vyčlenenej z parcely registra „C“ 313/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 331 m², z parcely registra „C“ č.116/1, zastavaná plocha o výmere 212 m² a z parcely registra „C“ č.116/2 zastavaná plocha o výmere 105 m² , zapísaných na liste vlastníctva 402, k. ú. Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, okres Galanta, vedenej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor.
 • Parcela registra „C“ č.116/8, zastavaná plocha o výmere 117 m², vyčlenenej z parcely registra „C“ č.116/1, zastavaná plocha o výmere 212 m² a z parcely registra „C“ č.116/2 zastavaná plocha o výmere 105 m² , zapísaných na liste vlastníctva 402, k. ú. Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, okres Galanta, vedenej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor.
  pre:

kupujúceho Anita Mihoková, rod. Virágová nar. 3.3.1982, r.č., trvale bytom 925 54 Zemianske Sady 385 za predajnú cenu, ktorá je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 32/2023 zo dňa: 21 októbra 2023 na 13,21 EUR/m². Celková predajná suma je 5204,74 EUR, slovom päťtisícdvestoštyri EUR a sedemdesiatštyri centov.

spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o majetku obcí“) sa po
uplynutí lehoty zverejnenia zámeru a všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku obce uznesením obecného zastupiteľstva schváli trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí sú dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade zo Zásadami hospodáreniu a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písm. e, f pozemky, ktoré žiadateľ dlhodobo užíva a má na nich postavenú stavbu.

Oznámenie o dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 244, k.ú. Zemianske Sady

U9, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách zverejňuje Oznámenie o dražbe č. 59/2024. Predmet dražby: nehnuteľnosti evidované na LV č. 244, katastrálne územie obce Zemianske Sady.

Dražba sa uskutoční dňa 05.06.2024 o 14:00 v Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava. Miestnosť: Malá konferenčná miestnosť.

Oznámenie o dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 244, k.ú. Zemianske Sady – úplné znenie oznámenia (.pdf)24

Pozvánka na zájazd UNESCO Pamiatky Južných Čiech 2024

Obec Zemianske Sady organizuje zájazd po najznámejších UNESCO pamiatkach Južných Čiech, ktorý sa bude konať v dňoch 02. – 04. septembra 2024. Cena zájazdu je 187 EUR. Itinerár zájazdu:

 1. deň: 02.09.2024 – Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách. Prvá zastávka v meste Husitov, v Tábore. Ďalej návšteva vodnej pevnosti, zámku Červená Lhota, po prehliadke ubytovanie v trojhviezdičkovom hoteli Lucia.
 2. deň: 03.09.2024 – Po raňajkách sa presunieme do Hlubokej nad Vltavou-prehliadka najkrajšieho juhočeského zámku. Popoludní návšteva pivovaru v Českých Budejoviciach, spojená s degustáciou výborného piva Budweiser. Možnosť večerať v svetoznámej reštaurácii Mastné Krámy.
 3. deň: 04.09.2024 – Po raňajkách presun do Českého Krumlova spojený s prehliadkou. Následne prehliadka mesta Telč – zámocká záhrada, s možnosťou dobrého občerstvenia.

Príchod na Slovensko bude vo večerných hodinách.

V cene je zahrnuté :

 • doprava luxusným klimatizovaným autobusom
 • ubytovanie na 2 noci s raňajkami + pobytová taxa
 • prehliadky podľa programu bez vstupov
 • komplexné cestovné poistenie

Možné výdavky na vstupy 180 kč.

Projekt „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV“

Názov projektu: Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV

Názov príjemcu: Obec Zemianske Sady

Výška poskytnutej dotácie: 98 577,00 EUR

Rok poskytnutia dotácie: 2023

Cieľ projektu: Cieľom projektu je dobudovanie tlakovej kanalizácie a ČOV v obci Zemianske Sady a zahŕňa vybudovanie 66 ks prípojok a dokončenie prevádzkového súboru merania a regulácie na ČOV Zemianske Sady.

Prínosy projektu: Realizácia projektu umožní dobudovať kanalizáciu a ČOV v obci (ktorá sa začala budovať už v roku 2001) a pripojiť na kanalizáciu a ČOV zvyšných 275 obyvateľov obce. Vybudovaná stoková sieť umožní obyvateľom obce pohodlné odvádzanie odpadových vôd z domácností bez nutnosti používať žumpy, ktoré je potrebné pravidelne vyprázdňovať a vykonávať údržbu. Zároveň sa zabráni úniku splaškov do povrchových a podzemných vôd, čím sa prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia v obci a okolí.

Tento projekt je realizovaný s podporou Environmentálneho fondu www.envirofond.sk

Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2024

Dňa: 12. apríla 2024 (v piatok) v čase od 7:00 do 9:00 hodiny sa bude vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb v obci. Zberajú sa všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče ako sú:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory,  batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Elektroodpad a staré farby môžete vyložiť o 7:00  hod. na svoje priedomie.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 08.06.2024:  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 06.04.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 06.04.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 06.04.2024 (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 22.04.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.04.2024 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.: Zemianske Sady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 126/ZA, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135,1 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 147/VE, 149, 150, 154, 155, 155/VE, 158, 159, 160, 162, 196, 197, 198, 199, 200 ,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ,215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 226/VE, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ,255, 256, 257, 257/VE, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265/VE, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ,301, 302, 303, 306, 306/OP, 314, 339, 1432/18, 1432/43, 1432/137, 1565, 1602/7, 1610/5.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Pozvánka na Deň Zeme 2024

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme organizuje v sobotu 6. apríla 2024 v spolupráci s poľovníkmi čistenie a výsadbu v obci. Zraz dobrovoľníkov je pred Obecným úradom o 9.00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice. O občerstvenie je postarané. Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život. Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starosta obce Ing. Roman Súkeník, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Zemianske Sady.