Pozvánka – 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 28. novembra 2019 t. j. v pondelok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. VZN č. 3/2019 pre núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou – p. Žáková
 5. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 6. VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 – riaditeľka ZŠ s MŠ
 8. Zápis do kroniky obce za rok 2018 – p. Svitičová
 9. Rozpočet obce Zemianske Sady na rok 2020 – p. Sokolová
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polorok 2020 – p. Pagáčová
 11. Informácia o zrealizovaných investičných akciách za rok 2019 a podanie žiadosti o dotácie na rok 2020 – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 15. Záver

Pozvánka – 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 28.11.2019 (.pdf)

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu vodného

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

V praxi to znamená, že podľa harmonogramu stanoveného ZsVS, a.s., u odberateľov a producentov so štvrťročným alebo  polročným fakturačným cyklom, dôjde k zmene pri fyzickom odpočte meradla zo štvrťročnej alebo polročnej periodicity na ročnú. Súvisiaca fakturácia vodného a stočného  bude od 1. januára 2020 realizovaná 1x ročne.

ZsVS, a.s. zaradila jednotlivé obce, mestá a ulice do nových harmonogramov odpočtov, ktoré si môžete pozrieť na www.zsvs.sk.

Zároveň sa mení aj harmonogram preddavkových platieb za opakované dodávky na 12 mesiacov, ktorý Vám bude poslaný spolu s vyúčtovacou faktúrou alebo osobitne v období mesiaca január 2020.

V súvislosti s prechodom na ročný odpočtový a fakturačný cyklus ZsVS, a.s. opakovane ponúka možnosť úhrady prostredníctvom pravidelných mesačných preddavkových platieb za opakované dodávky vody „vodné“ a odvádzanie odpadových vôd „stočné“. Úhradu preddavkových platieb je možné realizovať formou inkasa, trvalým prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Bližšie informácie k preddavkovým platbám nájdete na webovej stránke www.zsvs.sk a  prípadné nejasnosti Vám vysvetlia zamestnanci zákazníckych centier ZsVS, a.s., ktoré sú zriadené v miestach príslušných odštepných závodov.

Pre obec ZEMIANSKE SADY je stanovený ročný odpočtový cyklus vodomerov na mesiac MÁJ.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2019

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva vlastníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – úplné znenie (.pdf)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – Informácie pre voliča

Obec Zemianske Sady zverejňuje informáciu pre voliča pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Čítať ďalej

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – Voľba poštou

Obec Zemianske Sady zverejňuje informáciu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 o možnosti voľby poštou. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky.

Obec Zemianske Sady zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: Obec Zemianske Sady, Obecný úrad, 925 54 Zemianske Sady 42 a zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou elektronicky: obec@zemianskesady.sk , angela.zakova@zemianskesady.sk

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uvedené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Žiadosť o voľbu poštou NR SR 2020 (.docx)

Pozvánka na zájazd “Vianočné Brno 2019”

Obec Zemianske Sady a spoločnosť ONITRANS Vás pozývajú na zájazd Vianočné Brno, ktorý sa uskutoční 6. decembra 2019 (piatok).

ODCHOD : Zo Zemianskych Sadov o 7:00 h.

Predvianočnú radosť si obyvatelia a návštevníci Brna vychutnajú na centrálnom námestí  kde ich čaká 62 vianočných stánkov, ZOO kútik so živými zvieratami, vianočný vláčik pre najmenšie deti, hodinový stroj, z ktorého bude každú hodinu vypadávať guľôčka s vianočným motívom, ako aj Betlehem s 82 figúrami. Tie vytvoril rezbár Jiří Halouzka.

Návštevníci majú možnosť pozrieť sa priamo do brnianskeho podzemia – Labyrintu pod Zelným trhom, kde bude tiež umiestnená aj časť vianočných trhov,” s tým, že hlavný program adventu sa bude odohrávať na námestí Slobody.

Do predvianočnej akcie sú však zapojené všetky námestia v historickom centre mesta. “Návštevník ním môže krásne prechádzať s punčom v ruke, pozrie si Starú radnicu, môže si vyliezť 174 schodov do jej veže alebo navštíviť podzemie do hĺbky šesť až osem metrov.”

Turistická časť podzemného bludiska ponúka klasickú prehliadku so sprievodcami v dobových kostýmoch, trvá 45 minút.

Cena zájazdu je 22 EUR. V cene zájazdu: V cene zájazdu : doprava, sprievodca + 2 h prehliadka Starého mesta

Zmena cenového rozhodnutia ZsVS

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. touto cestou informuje o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, stanovil novú maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len “stočné”) vo výške 0,9721€/m3.

ZsVS tak, v súlade so znením tohto rozhodnutia, pristúpi k fakturácii stočného počnúc dňom 01.09.2019. V súvislosti s touto zmenou si Vám ZsVS, a.s. navyše dovoľuje oznámiť, že počas nasledovných 30 dní odo dňa účinnosti novej ceny stočného budú realizované mimoriadne odpočty meradiel odberných miest so stočným a zrážkovými vodami, na základe ktorých ZsVS, a.s. vykonáva fakturáciu dodanej služby.

Zmena cenového rozhodnutia ZSVS – úplné znenie (.pdf)

Zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy – 2019/2020

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 16. 09. 2019 do 30. 09. 2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (viď. nižšie uvedené kontakty).

Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30. 09. 2019 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravcovia:

SAD Dunajská streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

 

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

 

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01  Trnava 

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk  

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2020.

Zmeny cestovných poriadkov 2019/2020 – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na zájazd “Poznajte krásy Slovenska – Slovenský orloj”

Obec Zemianske Sady, Jednota dôchodcov Slovenska Zemianske Sady a spoločnost ONITRANS Vás pozývajú na zájazd “Poznajte krásy Slovenska”, ktorý sa uskutoční 25. septembra 2019. Program:

 • Odchod zo Zemianskych Sadov o 7:00 hod.
 • O 11:00 hod. návšteva Skanzenu vo Vychylovke
 • O 13:00 hod. jazda historickým vláčikom
 • prehliadka Orloja v Starej Bystrici (podľa času príchodu)
 • návrat do Zemianskych Sadov

Cena zájazdu je 10 € pre dôchodcov. Vstupy: vláčik a skanzen dospelí 10 €, dôchodcovia 5 €, nad 60 rokov 2,50 €

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 06.09.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 06.06.2019.