Pozvánka na turistický výlet – Šútovský vodopád – 29.05.2021

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na turistický výlet k Šútovskému vodopádu, ktorý sa bude konať v sobotu 29. mája 2021. Majestátny Šútovský vodopád sa nachádza v Národnom parku Malá Fatra v piatom, najvyššom stupni ochrany prírody. Cena výletu je 5 EUR na osobu, deti do 10 rokov zdarma.

Zraz: 07:00 pri Obecnom úrade Zemianske Sady. Následne odchod autobusom do Šútova (193 km., cesta 2 hodiny, 10 minútová prestávka v strede cesty.

Trasa:

 • Začiatok cca. 9:15 z parkoviska v Šútove, nadmorská výška 440 m.n.m.
 • Výstup k vodopádu cca. 11:15 (vrátane prestávok na oddych), nadmorská výška 830 m.n.m., prevýšenie cca. 390 m, dĺžka trasy 4 km.
 • Dlhšia prestávka cca. do 12:00 na občerstvenie a fotenie.
 • Návrat do Šútova cca. 13:30.

Návrat do Zemianskych Sadov: cca. 16:00, v prípade občerstvenia na spiatočnej ceste 17:00.

Náročnosť: nízka, turistika pre všetkých, vhodné aj pre deti od 5 rokov.

Výbava: turistická – športová obuv, teplé oblečenie – pri vodopáde je citeľne chladnejšie, batoh na oblečenie a občerstvenie.

Prihlásenie: Na obecnom úrade Zemianske Sady počas stránkových dní do 25. mája 2021. Bližšie informácie k samotnému výstupu na telefónnom čísle 0915 873 877  (po 16:00)

Objavme spolu krásu krištáľovo  čistého vodopádu v našej panenskej prírode.

Informácie k mobilnému očkovaniu v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravujú mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Očkovanie prebehne po potvrdení termínu koordinátorom očkovania.

Občania obce Zemianske Sady starší ako 60 rokov, občania mladší ako 60 rokov so závažnými chronickými ochoreniami, držitelia preukazov ZŤP alebo invalidní dôchodcovia aj so sprievodom sa môžu prihlasovať na očkovanie počas stránkových hodín Obecného úradu Zemianske Sady na telefónnom čísle 031/786 11 30.

V prípade osôb, ktoré sú trvalo pripútané na lôžko sa očkovanie uskutoční priamo v ich domácnosti.

Termín očkovania bude zaregistrovaným občanom oznámený v dostatočnom predstihu. O vývoji situácie a prípadných zmenách v mobilnom očkovaní vás budeme informovať.

 

 

Zrušenie spoločného skríningového testovania obcí – 08.05.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, vďaka ktorej bude okres Galanta od pondelka 10. mája 2021 preradený do 1. stupňa varovania (“ružový okres”) v rámci COVID Automatu sa spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady tento víkend nebude konať. O ďalšom testovaní a vývoji situácie vás budeme informovať.

Zápis do MŠ Zemianske Sady – školský rok 2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2021/2022, že zápis sa uskutoční v dňoch od 3. do 7. mája 2021 v budove materskej školy v čase od 08.00 do 15.00 hod. Rodičia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o prijatie v budove MŠ, alebo si ju môžu stiahnuť na stránke školy.

Vyplnenú a od pediatra potvrdenú žiadosť odovzdajú najneskôr do 10.mája 2021 zástupkyni pre materskú školu Cicákovej. K žiadosti je potrebné doložiť prefotený rodný list a zdravotnú kartičku dieťaťa.

Asistované sčítanie obyvateľov – 03.05. – 13.06.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v čase od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Asistované sčítanie je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky do 31. marca 2021. Na splnenie zákonnej povinnosti je k dispozícii kontaktné miesto na adrese:

Obecný úrad Zemianske Sady, Zemianske Sady č. 42. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

 • Pondelok: 13:00 – 15:00
 • Streda:  13:00 – 17:00
 • Piatok: 13:00 – 15:00

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta na telefónnom čísle Obecného úradu: 031/786 11 25. Pozor! Asistované sčítanie realizujú výhradne zamestnanci Obecného úradu!

Viac informácií k asistovanému sčítaniu môžete získať na Obecnom úrade Zemianske Sady alebo na www.scítanie.sk .

Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 24.04.2021

Obec Pusté Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 24. apríla 2021 v čase od 7:00 do 15:00. Pokyny k testovaniu:

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2 a mať ho nasadený počas pobytu v areáli, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 10:00 – Obec Pusté Sady
 • 10:00 – 11:45 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 13:40 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 13:40 – 14:20 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 14:20 – 15:00 – Zemianske Sady Horná ulica

Pozvánka na Čistenie extravilánu obce pri príležitosti Dňa Zeme 2021

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme 2021 organizuje v spolupráci s poľovníkmi čistenie extravilánu obce, ktoré sa bude konať v sobotu 24. apríla 2021. Zraz je pred Obecným úradom o 8:30 hod. Je potrebné zobrať si pracovné rukavice. O občerstvenie je postarané.

Zároveň prosíme všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Pozor: na základe aktuálnych protipandemických opatrení prosíme občanov, ktorí chcú prísť pomôcť upratať extravilán obce, aby mali pri sebe rúško alebo respirátor a používali ho pri kontakte s osobami vzdialenými menej ako 5 metrov.

Zanechajme našim deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život.

 

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 19.04.2021

Obec Zemianske Sady zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 • k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí
 • k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vyhlášky nadobúdajú účinnosť 19. apríla 2021. Najdôležitejšie opatrenia:

 • Pravidlá nosenia rúšok a respirátorov – v exteriéri nie je povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty, ak sú osoby od seba vzdialené najmenej 5 metrov. V interiéri môžu žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci mať počas vyučovania namiesto respirátora rúško.
 • Pobyt v prírode je povolený aj mimo okresu (s testom)
 • Bohoslužby – počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; Vstup do kostola je možný iba s respirátorom a je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
 • Otvorené obchody a služby (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené hotely (max 2 osoby v spoločnej domácnosti na izbu + test)
 • Odporúčaný home-office
 • Otvorené plavárne (max 6 osôb + test)
 • Otvorené múzeá, ZOO, botanické záhrady (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené knižnice (spoločné čítanie do 6 osôb)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (.pdf)
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf)

Pozvánka – 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 14. apríla 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2020 – ekonómka obce
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2021 – starosta obce
 6. Predložené žiadosti o dotácie na rok 2021 – starosta obce
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 – kontrolórka obce
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – – kontrolórka obce
 9. Odkúpenie nehnuteľného majetku (pozemku) do majetku obce – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2021

Obec Zemianske Sady oznamuje, že dňa 15. apríla 2021 (vo štvrtok) v čase od 8:00 hodiny sa bude v obci vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb. Zberajú sa:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR: kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče môžete vyložiť o 8:00 hod. na svoje priedomie.