Pomoc pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu – 15.03.2022

Na výzvu starostu obce s prosbou o humanitárnu pomoc pre Ukrajinu reagovalo 14 rodín z našej obce a darovalo 20 kusov príručných lekárničiek a stovky kusov elastických obväzov.

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch na svojom zasadnutí okrem iného schválilo finančný príspevok pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu vo výške 1000 EUR ako príspevok na transparentný účet ZMOS.

Tieto zdravotnícke potreby a financie budú odovzdané priamo starostom na Ukrajine a určite pomôžu v ich neľahkej situácii. Srdečne ďakujeme!

Ponuka služieb – starostlivosť o hrobové miesta

Obec Zemianske Sady zverejňuje ponuku starostlivosti o hrobové miesta. Služba zahŕňa odpratanie snehu, lístia a nečistôt z hrobu i okolia, očistenie pomníka, hrobu, svietnikov, doplnkov, zapálenie sviečok, poliatie trávnika, kvetov alebo zelenej výsadby, zaslanie fotodokumentácie z činnosti vykonanej na hrobe.

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku: Ponuka – starostlivosť o hrobové miesta (.pdf)

Pozvánka – 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 09. marca 2022 o 18.45 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie.
 4. VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ (starosta obce).
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2022 (starosta obce).
 6. Záverečný účet obce za rok 2021 (ekonómka obce).
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 (kontrolórka obce).
 8. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie na rok 2022 (starosta obce).
 9. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií obce na rok 2022 (matrikárka obce).
 10. Rôzne – interpelácie poslancov
 11. Diskusia
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pomoc pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu

Obec Zemianske Sady sa obracia na občanov našej obce s prosbou o materiálnu pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa od 24. februára 2022 ocitla vo vojne. Na východnú hranicu Slovenskej republiky prichádza veľké množstvo utečencov, ktorí u nás hľadajú bezpečie. Obec Zemianske Sady sa pripája k systému pomoci Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a samosprávami spúšťa Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.

Momentálnou akútnou potrebou na našej hranici ku dňu 27.02.2022 sú:

 1. Lekárnička príručná
 2. Ovínadlo elastické (obväzy) – rôzne veľkosti

Občania, ktorí by chceli prispieť uvedeným materiálom ho môžu priniesť v pondelok 28. februára a utorok 1. marca 2022 na Obecný úrad počas úradných hodín. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 03.03.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.03.2022 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:15 do 11:45 hod.: Zemianske Sady č. 2/42, 2/43, 2/44, 2/58, 2/61, 2/66, 2/69, 2/73, 2/76, 2/81, 2/84, 2/87, 2/90, 2/95, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42/VE, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/VE, 57/ZA, 58, 58/ZA, 59/ZA, 60, 61, 83/1, 101, 101/VE, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 124/2/-, 126, 127, 163, 168, 168/BL, 168/VE, 169, 169/VE, 171, 172, 175, 175/2, 175,/3, 175/4, 175/5, 175/VE, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 188/-, 188/ZA, 189, 189/1, 190, 191, 192, 193, 194, 194/ZA, 195, 195/p.č., 202/12, 304/D1, 304/D2, 305, 328, 329, 330, 385/-, 1428/27-

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Výstraha pred silným vetrom – 17.02.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 17.02.2022 od 9:00 do 17:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“

Obec Zemianske Sady zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre stanovenie PHZ prieskumom trhu podľa platného zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“.

Názov predmetu zákazky: Realizačná projektová dokumentácia

Opis predmetu zákazky: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby v rámci realizácie projektu „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti v požadovanom rozsahu: Sprievodná správa, technická správa, Tepelnotechnický posudok, Rozpočet stavby – nákladová časť, BOZP, Architektúra – stavebné riešenie, Statika, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Vzduchotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, Výkresová časť v potrebnom rozsahu a formáte pdf. resp. dwg. Vybavenie právoplatného stavebného povolenia.

Požiadavka v rámci realizácie stavebných prác je stanovená v súlade s projektom: Stavebné práce budú zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke kultúrno – spoločenskej budovy v obci Zemianske Sady, zahrňujúce nasledovné práce: zateplenie podlahy, zateplenie obvodového plášťa, rozšírenie sály, zriadenie výdajne, zateplenie a výmena strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia  vykurovania, rekonštrukcia zdravotechniky,  využitie solárneho ohrevu vo vykurovacej sústave a na ohrev TUV, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia javiska , výmena bleskozvodu, výmena VZT. Predpokladaná cena realizovaného projektu podľa odhadu rozpočtára 550 000 EUR bez DPH.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 1.3.2022 Čas: do 15:00 hod.

Cenové ponuky môžu byť doručené nasledovne: elektronicky/emailom vo formáte pdf na email uvedený v bode I.B. Email: obec@zemianskesady.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.doc)
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.pdf)

Nový spôsob podvodu na senioroch – zadržanie vnuka políciou

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje najmä starších občanov na nový spôsob, ktorým sa podvodníci snažia dostať k ich úsporám.

Pri nedávnom prípade páchateľ telefonicky oslovil seniorku a predstavil sa ako právny zástupca jej vnuka. Uviedol, že jej vnuk bol zadržaný políciou pre drogovú trestnú činnosť a môže byť prepustený iba po zaplatení kaucie. Následne sa opýtal, či by mohla vnukovi pomôcť a zaplatiť požadovanú sumu. Seniorka si však informáciu overila a vďaka svojej obozretnosti tak neprišla o niekoľko tisíc eur.

Polícia Slovenskej republiky preto vyzýva na opatrnosť a obozretnosť seniorov, aby si vždy v takýchto situáciách informácie preverili a v prípade podozrenia, že boli oslovení podvodníkom ihneď kontaktovali Políciu na telefónnom čísle 158.

Výstraha pred silným vetrom – 30.01.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 30.01.2022 od 9:00 do 22:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Otváracie hodiny Pošty Zemianske Sady – 31.01.2022

Vedúca pošty v Zemianskych Sadoch oznamuje občanom, že v pondelok 31. januára 2022 bude pošta zatvorená z prevádzkových dôvodov.