Pozvánka na Výstup na Považský Inovec 2023

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na turistický výstup na Považský Inovec, ktorý sa bude konať v sobotu 10. júna 2023.

Zraz: 07:30 autobusové zastávky (odchod autobusom do Selca – 81 km, 1 h)

Trasa:

 • začiatok : cca 08:30 parkovisko Selec, nadmorská výška 282 m.n.m.
 • cca 12:00 výstup na vrchol (vrátane prestávok na oddych pre deti) – nad. výška 1042 m.n.m., prevýšenie cca 760 m a dĺžka trasy 6 km jednosmerne,
 • cca do 12:30 dlhšia prestávka na rozhľadňu, občerstvenie a fotenie
 • koniec : cca 15:30 zostup do Selca
 • Návrat : cca 16:30 do Zemianskych Sadov

Náročnosť: mierne ťažká úroveň, turistika pre všetkých v aktívnej kondícií, vhodné pre deti od cca 6rokov. Výstup bude približne 3hod. vkuse do kopca, bude to naša najnáročnejšia spoločná turistika.

Výbava: turistická – športová obuv, batoh na náhradné oblečenie a občerstvenie, na samotnom vrchu bude veterno !!

Strava: vlastná – na trase bude viacero zastávok na posilnenie,

Prihlásenie: Na Obecnom úrade do pondelka 5.6.2023, info. k samotnému výstupu na tel. 0915 873 877

Cena výletu: 5 EUR

Zdolajme spolu s našimi ratolesťami najbližšiu tisícovku!

Výberové konanie na pozíciu matrikár/samostatný odborný referent

Obec Zemianske Sady so sídlom Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady, v zastúpení Ing. Romanom Súkeníkom, starostom obce v súlade s ustanovením § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Matrikár/Samostatný referent

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2023

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č.388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platných taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vyplnený formulár Súhlasu uchádzača so spracovaním osobných údajov,
 • podpísaný profesijný životopis,
 • originál alebo kópiu výpisu z registra trestov (nie starším ako tri mesiace),
 • kópie dokladov o najvyššom vzdelaní a osvedčenia,
 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť.

Údaje o pracovnom mieste:

1. Hlavná náplň (druh) práce:

 • vedenie kompletnej matričnej agendy v písomnej aj elektronickej forme IS „CISMA“,
 • vydanie matričných dokladov pre použitie v SR i v zahraničí,
 • príprava podkladov k zápisu matričných udalostí štátnych občanov SR do osobitnej matriky,
 • posudzovanie dokladov k žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi a príprava občianskych sobášnych obradov,
 • plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach a zmenách týkajúcich sa osobného stavu občanov podľa osobitných predpisov,
 • vedenie evidencie obyvateľstva, vykonanie zmien v IS „Centrálna ohlasovňa“, vedenie stáleho zoznamu voličov, vydávanie potvrdení o pobyte,
 • poskytovanie súčinnosti pre exekútorské úrady, súdy, ministerstvo obrany, úrady práce,
 • vedenie evidencie domov/budov v obci, zápis do IS „Register adries“, osvedčovanie fotokópií listín a osvedčovanie podpisov na listinách,
 • zodpovednosť za obsah a bezchybnosť údajov osobne vkladaných údajov základne počítača a za ochranu informácií v informačných systémoch podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • nahrávanie a vykonanie všetkých zmien v IS: REGOB, CISMA, CO a RA,
 • vedenie pokladne obce,
 • registratúra došlej a odoslanej pošty, podateľňa obecného úradu
 • evidencia hrobových miest, nájomné zmluvy za hrobové miesta, poplatky za HM a pohrebné služby.

Pracovné podmienky: jednozmenný pracovný režim

2. Požiadavky na zamestnanca:

 • Pracovné vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie
 • Preferované hodnotiace kritérium: odborná skúška matrikárka
 • Dĺžka praxe: aspoň 1 rok v administratíve
 • Zručnosti, schopnosti:
  •  všeobecné spôsobilosti – vodičský preukaz skupiny B,
  • nevyhnutnosťou sú školenia, ktoré je možné absolvovať aj po nástupe do zamestnania,
  • spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu a splnenie podmienky bezúhonnosti.
  • Osobnostné predpoklady: – empatia,- precíznosť (presnosť), – spoľahlivosť, – samostatnosť.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu Obec Zemianske Sady, Obecný úrad s.č.42, 925 54 Zemianske Sady, najneskôr do 31.05.2023 do 15:00 hod. Označenie obálky: „Výberové konanie – Matrikár/Samostatný odborný referent – neotvárať!“

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční 06.06.2023 o 16:00 hod. na Obecnom úrade Zemianske Sady, s.č.42, 925 54 Zemianske Sady. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Bližšie informácie:

Telefón: +421317861125
e-mail:obec@zemianskesady.sk

Pozvánka na Deň matiek 2023

Obec Zemianske Sady v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa bude konať 12. mája 2023 o 16:00 hod.

Akadémia sa uskutoční na tribúne pri športovom areáli, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični Základnej školy.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií na webovej stránke sa sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Zájazd do Prahy – 03. – 05.09.2023

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na zájazd do Prahy, ktorý sa bude konať v dňoch 03. – 05. septembra 2023. Program:

 • 1. deň:
  • 06.00 hod. odchod zo Zemianskych Sadov
  • 12.00 hod. príchod do Prahy, prehliadka zámku Troja, návštěva ZOO
  • 18.00 hod. ubytovanie, večera
  • 20.00 – 23.00 hod. večerná Praha – dobrovoľne
 • 2. deň:
  • 07.00 hod. raňajky
  • 08.00 hod. Pražský hrad , Pivovar u Fleků
  • 18.00 hod. večera – individuálný program
 • 3.deň:
  • 07.00 hod. raňajky
  • 08.00 hod. prehliadka hradu Karlštejn
  • 12.00 – 15.00 hod. osobné voľno
  • 15: 00 odchod z Prahy
  • 21 – 22.00 hod. príchod do Zemianskych Sadov

CENA zájazdu : 150 EUR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Zemianske Sady do 31.mája 2023 z dôvodu zabezpečenia ubytovania.

V cene je zahrnuté: doprava zo Zem.Sadov , 2 x ubytovanie, 2 x raňajky, 2 x večera, sprievodca počas celého zájazdu
V cene nie je zahrnuté: poistenie liečebných nákladov , vstupy: Troja 150 CZK/60CZK, ZOO 330 CZK/150 CZK Pražský hrad 250 CZK nad 70 rokov zdarma, Karlštejn 260 CZK/210 CZK

Navštívte s nami matku všetkých miest Prahu!

Pozvánka na cykloturistický výlet – Zemianske Sady a blízke okolie 2023

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na cykloturistický výlet – oblasť Zemianske Sady a naše blízke okolie, ktorý sa bude konať v sobotu 29. apríla 2023 so zrazom o 9:30 hod. v parku Zemianske Sady.

 • Trasa: začiatok: cca 09:40 smer Šintavský háj–Dubník-Vinohrady-Posádka-Dvorníky-Šalgočka (na trase zopár krátkych prestávok pre deti)
 • cca o 12:00 dlhšia obedová prestávka na Posádke pri perejoch pod mostom
 • koniec : cca 14:00 park Šalgočka, celkom 30km (posledná zastávka )

Náhradná trasa: v prípade nepriaznivého počasia bude určená trasa s lepšou priechodnosťou.

Náročnosť: nízka, nutnosť ovládania bicykla na poľných cestách – necestách, odporúčame od cca 9 rokov a detský bicykel aspoň na 24-palcových kolesách!!
Výbava: horský alebo trekový bicykel, prilba!, okuliare, batoh na oblečenie a občerstvenie
Prihlásenie: Obecný úrad Zemianske Sady, info. k samotnej cyklistike na tel. 0915 873 877
Cena: 5 EUR na osobu (v cene obed a drink v prírode)

Spoznajme spolu nové miesta v našej krásnej prírode na bicykli.

Deň Narcisov 2023 v Zemianskych Sadoch

Vo štvrtok 20. apríla 2023 sa  uskutoční šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“ verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si  pripne  na svoj odev narcis , vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôže zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám. Žiaci ZŠ s MŠ zemianske  Sady budú v čase 9:00 do 12:00 hod. prechádzať po obci a budú zbierať dobrovoľné príspevky.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Pozvánka na Deň Zeme 2023

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme organizuje v spolupráci s poľovníckym spolkom Hrabina čistenie extravilánu obce. Zraz je pred Obecným úradom v sobotu 15. apríla 2023 o 9:00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice a hrable. O občerstvenie je postarané.

Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život. Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Poľovnícke hody 2023

Obec Zemianske Sady a Poľovnícky spolok Hrabina Zemianske Sady Vás pozývajú na Poľovnícke hody, ktoré sa budú konať v sobotu 15. apríla 2023 od 15:00. V ponuke bude:

 • srnčí guláš
 • pečený diviak na cesnaku
 • pečené rebierka na cibuľke

Ochutnávka špecialít bude spojená s degustáciou vína z Vinárstva Golguz. O zábavu sa postará harmonikár Miško. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2023

Dňa: 13. apríla 2023 (vo štvrtok) v čase od 7:00 do 9:00 hodiny sa bude vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb v obci. Zberajú sa všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče ako sú:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory,  batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Elektroodpad a staré farby môžete vyložiť o 7:00  hod. na svoje priedomie.

 

Rekonštrukcia ciest v Zemianskych Sadoch

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje občanom, že dnes 28. marca 2023 začala rekonštrukcia miestnej cesty Cintorínska a Kaptár. Rešpektujte prosím prenosné dopravné značky, pokyny zamestnancov dodávateľskej firmy a starostu obce. Buďte trpezliví a opatrní.