Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.06.2024

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 24.6.2024 (t.j. pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolór
 4. Záverečný účet obce – ekonómka
 5. Nájomné zmluvy na 14. b.j. – starosta obce
 6. Výstavba a rekonštrukcia v obci – starosta obce
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok – kontrolór
 8. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2024 o chove a vodení psov
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver