Oznámenie o opakovanej dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 244, k.ú. Zemianske Sady

U9, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách zverejňuje Oznámenie o opakovanej dražbe č. 81/2024. Predmet dražby: nehnuteľnosti evidované na LV č. 244, katastrálne územie obce Zemianske Sady.

Dražba sa uskutoční dňa 09.07.2024 o 13:00 v Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava. Miestnosť: Malá konferenčná miestnosť.

Oznámenie o opakovanej dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 244, k.ú. Zemianske Sady (.pdf)