Entries by Zemianske-Sady

Pozvánka – 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 9. júna 2020 t. j. v utorok o 17.00 hodine v školskej jedálni. Program: Otvorenie zasadnutia – starosta obce Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a […]

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja – Ľubomír Jankovič

Obec Zemianske Sady zverejňuje zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Obce Zemianske Sady , nachádzajúci sa v k ú. Zemianske Sady, okres Galanta, konkrétne: parcela    registra „C“ číslo 1226/6 […]

OČR po otvorení materských a základných škôl

Sociálna poisťovňa zverejňuje informáciu pre rodičov, ktorí chcú pokračovať v OČR po otvorení materských a základných škôl. V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti […]

Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky […]

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 20.05.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: od stredy 20. mája 2020 prichádza k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. PREVÁDZKY, SLUŽBY: Otvoria sa […]

Úhrada poplatku za TKO na rok 2020

Vážení spoluobčania, v uplynulých dňoch Vám boli doručené výmery na Daň z nehnuteľnosti a tuhý komunálny odpad. Občania, ktorí majú preukaz ZŤP môžu požiadať obec o zľavu 50 % za stavby na bývanie. Nálepky na smetných nádobách platia do konca mája 2020. Žiadame Vás preto uhradiť poplatok za TKO. Kto nebude mať zaplatený poplatok za TKO do konca […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Drobný

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 27.05.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení zasielky – Ivan Drobný (.pdf)