Entries by Zemianske-Sady

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 06.10.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

45 rokov služby pani Ľudmily Vaškovej

V nedeľu 18. septembra 2022 na záver Svätej omše starosta obce Zemianske Sady Ing. Roman Súkeník a zástupcovia Krojovanky Ing. Jozef Kotúček a Oľga Kostková poďakovali v mene našich duchovných otcov a veriacich zo Zemianskych Sadov pani Ľudmile Vaškovej za jej 45 ročnú službu modlitebníčky. Žezlo prevzala po pani Valérii Švecovej. Pred vysvätením kostola v […]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 15.09.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s […]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Bc. Mária Drápalová

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 13.09.2022 Bc. Mária Drápalová, dátum narodenia 08.07.1989 Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – […]

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Zemianske Sady uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 Marta Boledovičová, 36 r., materská dovolenka, Kresťanskodemokratické hnutie Simona […]

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zoznam kandidátov na starostu obce

Obec  Zemianske Sady  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: Zuzana Sedláčková, Mgr., 48 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie Roman Súkeník, Ing., 56 r., starosta obce, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 28.09.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 21.09.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)