Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – 11.12.2023

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady

I. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra.  Voľba sa uskutoční dňa: 11.12.2023 v zasadačke obecného úradu v Zemianskych Sadoch s. č. 42.

II. Určuje                  

 1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
  1. kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné vzdelanie
  2. spôsobilosť na právne úkony
  3. bezúhonnosť
 2.  náležitosti písomnej prihlášky:
  1. osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
  2. doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  3. úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. profesijný životopis
  5. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  6. písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ zašlú na adresu Obecný úrad, č.42, 925 54 Zemianske Sady najneskôr do 24.11.2023 alebo osobne doručia najneskôr do 24.11.2023 do 15:00 hod., t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecný úrad v Zemianskych Sadoch. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo dátum doručenia podľa pošty.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 1.1.2024.

Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 0,2.

III. schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:

 1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním,
 2. uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, úspešným uchádzačom bude obecným úradom v Zemianskych Sadoch zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 9 dní pred konaním voľby.
 3. každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v Zemianskych Sadoch, v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
 4. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

IV. Zriaďuje komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:

 • Mgr. Štefan Šípka
 • Miriam Pagáčová
 • Vlasta Sokolová

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a  vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 30.11.2023

V. Ukladá obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a v regionálnej miestnej tlači v zákonom stanovenej lehote, ktorá je najmenej 40 dní  pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.

Uznesenie B/6/2023 – OZ k bodu č. 4 v zmysle § 11 ods.42 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. v y h l a s u j e v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra. Voľba sa uskutoční dňa 11.12.2023 o 17 : 00 v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch s.č. 42