Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 3/2022

Obec Zemianske Sady zverejňuje čistopis Územného plánu obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 3/2022:

00a – ÚPN-O Zemianske Sady, ZaD 3-2022, text, čistopis (.pdf)
00b – ÚPN-O Z.Sady – tabuľka (.pdf)

01 – Širšie vzťahy (.pdf)
02 – Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika, telekomunikácie (.pdf)
06 – Vyhodnotenie záberu PF (.pdf)
07 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (.pdf)