Oznámenie o uložení listovej zásielky – Štefan Polák

Oznamujeme Vám, že máte na Poštovom úrade v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list. Zásielku si môžete prevziať na poštovom úrade do termínu: 14.05.2019, po uvedenom termíne a neprevzatí doporučeného listu bude zásielka vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Štefan Polák (.pdf)

Oznámenie o zrušení pobytu – Ivan Drobný

Ohlasovňa pobytu v obci Zemianske Sady na návrh vlastníka nehnuteľnosti Jána Šuleka, trvale bytom Zemianske Sady 86, budovy alebo jej časti na adrese Zemianske Sady 86 podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 18.04.2019 trvalý pobyt občanovi Ivan Drobný, dátum narodenia 03.12.1979. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Zrušenie pobytu – Ivan Drobný (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanović

Oznamujeme Vám, že máte na Poštovom úrade v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list. Zásielku si môžete prevziať na poštovom úrade do termínu: 30.04.2019, po uvedenom termíne a neprevzatí doporučeného listu bude zásielka vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanovic – 2 (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanović

Oznamujeme Vám, že máte na Poštovom úrade v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list. Zásielku si môžete prevziať na poštovom úrade do termínu: 19.04.2019, po uvedenom termíne a neprevzatí doporučeného listu bude zásielka vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanovic (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Dana Potměšilová

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona        č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2019/154
Dátum podania 25.03.2019
Žiadateľ: Dana Potměšilová, 925 54 Zemianske Sady 145
Predmet konania: Výrub 4 ks – orech kráľovský

2 ks -jabloň

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.      Žiadosť

2.      Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.      Zápisnica

4.      Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: Č. parcely 1690/3 v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Vysychanie a ohrozovania padaním konárov na cestnú komunikáciu
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 01.04.2019

V Zemianskych Sadoch dňa 25.03.2019

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, ocuzemianskesady@mail.t-com.sk

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Ľubomír Jankovič

Obec Zemianske Sady oznamuje začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou –  Ľubomír Jankovič podal  dňa  14.3.2019  na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“, na pozemku  parc. č. 1226/5, kat. územie  Zemianske Sady.Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Zahájenie spojeného územného konania – Ľubomír Jankovič (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Poštovom úrade  v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list. Zásielku si môžete prevziať na poštovom úrade do termínu: 08.04.2019, po uvedenom termíne a neprevzatí doporučeného listu bude zásielka vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Informácia o začatí správneho konania – Regmar, s.r.o.

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona        č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2019/154
Dátum podania 01.03.2019
Žiadateľ: Regmar, s.r.o. Zemianske Sady 256
Predmet konania: Výrub 4 ks stromov
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.      Žiadosť

2.      Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.      Zápisnica

4.      Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: Č. parcely 175/4  v k.ú. Zemianske Sady

Č. parcely 175/5  v k. ú Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Prekážajú vo výstavbe rodinných domov z hľadiska ich umiestnenia
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 20.03.2019

 

V Zemianskych Sadoch dňa 13.03.2019

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, ocuzemianskesady@mail.t-com.sk

Informácia o začatí správneho konania – JLM group s.r.o.

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona        č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2019/175
Dátum podania 13.03.2019
Žiadateľ: JLM group s.r.o. – Jaroslav Majka
Predmet konania: Výrub 2 ks stromov

Výrub 4 ks kríkov

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.      Žiadosť

2.      Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.      Zápisnica

4.      Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: Č. parcely 4539/100 v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Prekážajú vo výstavbe rodinných domov z hľadiska ich umiestnenia
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 20.03.2019

V Zemianskych Sadoch dňa 13.03.2019

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, ocuzemianskesady@mail.t-com.sk

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Zemianske Sady oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 23,54%.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 je 10,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (.pdf)