Obec Zemianske Sady uzavrela dňa 08.06.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/106 s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP na realizáciu projektu s názvom „Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov z Kohézneho fondu.

Základné informácie o projekte:

Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom Kohézny fond
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Názov projektu Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske Sady
Kód projektu v ITMS2014+ 310011CAA1
Miesto realizácie projektu Zemianske Sady
Hlavný cieľ projektu Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Zemianske Sady a to vybudovaním zberného dvora a nákupom technológie s cieľom zvýšenia intenzity a efektívnosti zhodnocovania komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na BRKO, DSO a OO.
Zazmluvnená výška NFP 285 627,84 Eur
Hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa www.op-kzp.sk

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Infolist k projektu na stiahnutie (.pdf)
Plagát A3 k projektu na stiahnutie (.pdf)