Návrh VZN č. 3/2023 o určení spádových materských škôl

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady na základe ust. § 8a zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v súlade s ust. & 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa & 6 ods. 1 a s ust. & 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č.3/2023
o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obciach Zemianske Sady a Šalgočka.

Návrh VZN č. 3/2023 o určení spádových materských škôl (.pdf)