Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Grman

Ohlasovňa pobytu v Zemianskych Sadoch na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zrušila dňom 30.11.2021 trvalý pobyt občana Vladimír Grman, narodený 09.04.1983. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Grman (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 14.12.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Návrh VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Zemianske Sady v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, §20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Zemianske Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh (.pdf)

Návrh VZN č. 4/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022.

Návrh VZN č. 4/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022 – úplné znenie (.pdf)

Vypovedanie nájomných zmlúv hrobových miest do 15.11.2022 alebo 15.11.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje čísla hrobových miest, ktorým plynie výpovedná lehota v dĺžke jeden rok alebo tri roky podľa toho, či je zosnulý alebo nájomca známy alebo neznámy.

Zoznam hrobových miest s výpovednou lehotou jeden rok do 15.11.2022 – nájomca miesta je známy (.pdf)
Zoznam hrobových miest s výpovednou lehotou tri roky do 15.11.2024 – nájomca miesta je neznámy a zosnulý je známy (.pdf)
Zoznam hrobových miest s výpovednou lehotou tri roky do 15.11.2024 – nájomca miesta je neznámy (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Nitra

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva oznamuje vlastníkom, správcovi a obhospodarovateľom lesov, ktorých lesné pozemky sú začlenené do Lesného celku Nitra, že dňom 31.12.2023 končí platnosť programu starostlivosti o lesy, schváleného rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov č. OU- NR-OOP4-2014/029253 zo dňa 25.07.2014 na obdobie rokov 2013 – 2023, pre tento lesný celok. OU Nitra, OOP súčasne oznamuje, že verejný obstarávateľ obstará vyhotovenie nového programu starostlivosti o lesy, platného pre roky 2024 – 2033.

Verejná vyhláška – Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Nitra (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 20.11.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 29.10.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Behúl (.pdf)

Návrh VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady.

Návrh – VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady (.pdf)

Návrh VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda

Obec Zemianske Sady , v súlade s ustanoveniami § 4 odsek 5 písmeno a) bod 4. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady o organizácii miestneho referenda.

Návrh – VZN č. 2/2021 o organizovanie miestneho referenda (.pdf)