Zápisnica zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.05.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 29.05.2024. Program:

  1. Zahájenie
  2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
  3. Predaj nehnuteľného majetku, pozemkov Monike Macháčovej, Monike Medveckej, Anite Mihokovej – starosta obce
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
  7. Záver

Zápisnica zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.05.2024 (.pdf)