Úhrada poplatkov za TKO 2023

Vážení spoluobčania, v mesiaci jún Vám bolo doručené rozhodnutie poplatok za TKO. Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa doručenia. Žiadame Vás tento poplatok uhradiť na účet obce, alebo do pokladne obce Zemianske Sady najneskôr do 14.7.2023. Dňa 18.7.2023 bude obec dávať nálepky na smetné nádoby, kto nebude mať poplatok uhradený a nalepenú nálepku na rok 2023 zberná spoločnosť nebude vyvážať neoznačenú smetnú nádobu.