Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 3/2020 – Návrh

Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady.

Návrh VZN č. 3/2020 – úplné znenie (.pdf)

Príloha č. 1 k VZN 3/2020 – doplnenie Záväznej časti územného plánu obce Zemianske Sady (.pdf)

Príloha č.2 k VZN 3/2020 – územný plán obce Zemianske Sady – schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (.pdf)