Informácia o začatí správneho konania – Vlasta Práznovská

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2020/595
Dátum podania 11.11.2020
Žiadateľ: Práznovská Vlasta, Mlynárska 38/32, Sereď
Predmet konania: Výrub 1 ks strom – Smrek ( Picea abies)
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
  1. Žiadosť
  2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
  3. Zápisnica
  4. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie:  Parcely registra „E“ č. 1-4515/217 zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Strom zasahuje do elektrického vedenia, korene stromu rastú až pod základy domu a poškodzujú statiku domu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 19.11.2020

V Zemianskych Sadoch dňa 12.11.2020

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, obec@zemianskesady.sk