Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – Karol Sojka a manželka

Žiadatelia Karol Sojka rod. Sojka a manž. Ing. Barbora rod. Hambálková, podali dňa 16.10.2023 na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Garáž“, na pozemku parc. č. 1171/8, katastrálne územie Zemianske Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Obec Zemianske Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Verejná vyhláška – Karol Sojka a manželka – úplné znenie (.pdf)