Územný plán obce Zemianske Sady – 2007

Pre obec Zemianske Sady existuje v súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia – územný plán obce z roku 2007. Územný plán obce Zemianske Sady bol spracovaný v zmysle platnej metodiky a legislatívy. Na základe výsledkov verejnoprávneho prerokovania bol schválený obecným zastupiteľstvom v Zemianskych Sadoch uznesením č.B/7/2007 zo dňa 11.12.2007.