Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená verejná kanalizácia a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.

Podľa § 42bb Zákona č. 442/2002 Z. z. mal vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník pozemku zákonnú povinnosť – pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31. decembra 2021.

Podľa § 40, ods. 1., písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. môže Okresný úrad uložiť pokutu až do výšky 331.- Eur. Za priestupok sa považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Prosíme občanov aby si prekontrolovali či majú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.