Biologická ochrana chovov – zima 2022/2023

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny. Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a pomáha znižovať riziko výskytu a minimalizuje možnosť šírenia infekcie. Dodržiavaním biologickej ochrany pomáhate ochraňovať hydinu a vtáky pred možnou infekciou.

Spôsoby šírenia ochorenia:

 • pohyb hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami
 • nákup hydiny z nekontrolovaných chovov
 • používanie nevydezinfikovaných pracovných nástrojov
 • kontakt s hmyzom a divými vtákmi
 • konzumácia a pitie kontaminovanej vody a krmiva
 • nedostatočná dezinfekcia dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Kroky zabezpečujúce zvýšenie biologickej ochrany:

 • zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov , zvlášť vodného vtáctva , s hydinou
 • zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 • zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 • zoznámiť zamestnancov s pohotovostnými plánmi a zvýšiť intenzitu zdravotných kontrol hydiny so zameraním na klinické príznaky aviárnej influenzy
 • prísne dodržiavať nákup hydiny len zo schválených fariem so stálym veterinárnym dozorom
 • novo nakúpenú hydinu umiestniť do sanovaných priestorov
 • pre každú halu zabezpečiť vlastné pracovné nástroje a dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov
 • pri zvýšení úhynu, znížení znášky a výskyte respiračných príznakov informovať veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterinárnu správu
 • minimalizovať počty ľudí prichádzajúci do styku s hydinou
 • správne používanie osobných ochranných pomôcok
 • hydina vo voľnom výbehu sa kŕmi a napája v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 • hydina sa nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 • vlastníci alebo držitelia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  • pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
  • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
  • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku

Žiadame Vás v prípade výskytu klinických príznakov vtáčej chrípky ( výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) bezodkladne informovať svojho súkromného veterinárneho lekára a oznámiť to aj na RVPS Galanta, tel.: 031/780 2011, 031/780 2012.