Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2022 (utorok) o 17:00 hod. zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ Zemianske Sady – starosta obce
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady – starosta obce
 6. Zápis do kroniky obce za rok 2021 – kronikárka obce
 7. VZN č. 7/2022 o výške príspevku v ŠJ – starosta obce
 8. VZN č.8/2022 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 9. VZN č. 9/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce
 10. Rozpočet obce na rok 2023 – ekonómka obce
 11. Výstavba v obci – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022 (.pdf)