web analytics

Odpadové hospodárstvo

Zvozový kalendár odpadov v obci Zemianske Sady pre rok 2022

Odseparované zložky odpadu v deň zvozu do 7:00 hod. vyložte pred svoje priedomia. Vopred Vám ďakujeme, že dbáte o čisté životné prostredie.

  Komunálny odpad Plasty Sklo Papier Kovy Tetrapaky
Január 04.01., 18.01. 07.01. 2. týždeň 2. a 3. týždeň 1. týždeň 2. týždeň
Február 01.02., 15.02. 04.02. 6. týždeň 5. a 7. týždeň 5. týždeň 8. týždeň
Marec 01.03., 15.03., 29.03. 04.03. 10. týždeň 9. a 11. týždeň 9. týždeň 12. týždeň
Apríl 12.04., 26.04. 01.04., 29.04. 14. týždeň 14. a 17. týždeň 15. týždeň 16. týždeň
Máj 10.05., 24.05., 27.05. 18. týždeň 19. a 21. týždeň 21. týždeň 20. týždeň
Jún 07.06., 21.06., 24.06. 22. týždeň 23. a 25. týždeň 25. týždeň 24. týždeň
Júl 05.07., 19.07., 22.07. 26. a 30. týždeň 27. a 29. týždeň 29. týždeň 28. týždeň
August 02.08., 16.08., 30.08. 19.08. 34. týždeň 31. a 33. týždeň 33. týždeň 32. týždeň
September 13.09, 27.09., 16.09. 38. týždeň 36. a 39. týždeň 37. týždeň 36. týždeň
Október 11.10., 25.10. 14.10. 42. týždeň 41. a 43. týždeň 41. týždeň 40. týždeň
November 08.11., 22.11 11.11. 46. týždeň 45. a 47. týždeň 45. týždeň 44. týždeň
December 06.12., 20.12. 09.12. 50. týždeň 49. a 51. týždeň 49. týždeň 48. týždeň

Pokyny pre zber iných druhov odpadov

Drobný stavebný odpad maximálne do 1m3 a to len RAZ  ZA ROK na jednu rodinu a veľkoobjemový odpad 1xROČNE NA JEDNU RODINU a to v sobotu 4. apríla 2020 a v sobotu 3. októbra 2020 v čase od 8.00 – 12.00 hod.  za Obecným úradom! Pri väčšom množstve stavebného alebo iného odpadu si objednajte kontajner cez Obecný úrad.

Použité baterky z rôznych spotrebičov a drobné elektrospotrebiče môžete počas pracovnej doby odovzdať do elektro-boxu, ktorý je umiestnený na chodbe Obecného úradu. Baterky, žiarivky, tonery a drobný elektroodpad môžete odovzdať aj žiakom ZŠ.

Zber haluzí na drvenie – haluze musia byť zviazané do snopov. Haluze môžete odviesť na Kaptár (skládka na drvenie). Biologický odpad a trávu nevyvážame – ten si kompostujte. Páliť haluze je prísne zakázané! Nezviazané haluze nevyvážame!

Použité rastlinné oleje a tuky po vysmážaní – dávajte ich do plastových fliaš od malinoviek alebo od zmesi do ostrekovačov a pod. a vložte ich do zelenej nádoby pri Obecnom úrade. Nelejte ich do odpadovej vody. Zachytávajú nečistoty a upchávajú kanalizáciu.

Informácie o vytriedení odpadu a sadzbe za tonu odpadu v obci Zemianske Sady

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

57,25%

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2021

15,00

Sadzba poplatku za tonu pre rok 2022

Kompostovanie v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady sa zapojila do projektu Kompostéry pre „KOMPLEX“ záujmové združenie obcí. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Základné informácie o projekte:

Operačný program 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Identifikátor (IČO) 31870007
Názov projektu Kompostéry pre „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Kód výzvy OPKZP-P01-SC11-2017-23
Celkové oprávnené výdavky projektu 146 400,00 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku 139 080,00 €
Dátum odoslania žiadosti 05.03.2018

Spolufinancovanie:

Ako efektívnejšie separovať odpad?

ZVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vždy párny týždeň v utorok. Vrecia neberieme!

Patrí sem: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

ZBER PLASTOV

Zber prebieha v piatok podľa rozpisu. Plastové fľaše musia byť stlačené a vrecia riadne uviazané!

Patria sem: stlačené PET fľaše (fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže), igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén (v malom množstve – maximálne 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

ZBER SKLA

Zbiera sa prostredníctvom 1100 l nádob.

Patria sem: čisté fľaše, od alko- a nealko- nápojov, potravín, kozmetiky, sklenené črepy, poháre, farebné sklo, zelené sklo, tabuľové sklo bez drôtenej vložky.

ZBER PAPIERA A KARTÓNOV

Zbiera sa prostredníctvom 1100 l nádob.

Patria sem: noviny, časopisy, reklamné letáky, prospekty, katalógy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, papierové tašky, vrecká, poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky. Veľké kartóny stlačte a zviažte.

ZBER KOVOV

Zbierajú sa prostredníctvom 1100 l nádob pri Obecnom úrade a Jednote. Plechovky vysýpajte do nádoby stlačené!

Patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

ZBER TETRAPAKOVÝCH OBALOV

Zbiera sa prostredníctvom 1100 l nádoby pri Obecnom úrade. Obaly vypláchnite, rozrežte a stlačte.

Patria sem: tetrapakové obaly z mlieka, džúsov a nápojov.