Obchodná verejná súťaž – prenájom obecného pozemku

Obec Zemianske Sady vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods.1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:  zastavaná plocha a nádvorie – trávnatá plocha pri vstupe na asfaltové ihrisko, vľavo od elektrickej prípojky o výmere 60 m2 z parcely 124/2 zapísanej na LV č. 402.

Obchodná verejná súťaž sa začína dňa 10.10.2020. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. Týchto podmienok verejnej obchodnej súťaže. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do dňa 26.10.2020 do 1200 hodiny. Vyhlasovateľ – Obec Zemianske Sady vyhodnotí predložené návrhy dňa 26.10.2020.

Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným označením – textom: NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM POZEMKU NA PARCELE Č. 124/2. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou ( rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) na adresu:  Obecný úrad Zemianske Sady č. 42, 925 54  Zemianske Sady, alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

Obchodná verejná súťaž – Prenájom obecného pozemku – úplné znenie a podmienky súťaže (.pdf)