Informácia o začatí správneho konania – Ing. Pavol Koči

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona        č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2020/503
Dátum podania 7.9.2020
Žiadateľ: Ing. Pavol Koči, Považanova 2, 841 02 Bratislava
Predmet konania: Výrub 2 ks drevín – breza (betula)
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.       Žiadosť

2.       Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.       Zápisnica

4.       Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie:  Parcely registra „C“ č. 1432/54 zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Uvedené dreviny sú významný alergén, v hornej polovici začínajú usychať a padať na dvor a cestu kde ohrozujú majiteľov, deti a vnukov domu. Znečisťujú okolie domu, cestu aj rodinné domy v okolí.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 14.10.2020

V Zemianskych Sadoch dňa 6.10.2020

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, ocuzemianskesady@mail.t-com.sk