Návrh VZN č. 6/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Návrh VZN č. 6/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni – úplné znenie (.pdf)