Návrh VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Zemianske Sady v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, §20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Zemianske Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh (.pdf)