Návrh VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu

Obec Zemianske Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 2/2022 zo dňa 23.6.2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu.

Návrh VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)