Verejná vyhláška – územné a stavebné konanie – Vladimír Mesároš a Scarlett Mesárošová

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou.

Žiadatelia Vladimír Mesároš rod. Mesároš, bytom a Scartlett Mesárošová rod. Drahovská, bytom podali dňa 3.5.2022 na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom – rekonštrukcia“, na pozemku parc. č. 1617/2, katastrálne územie Zemianske Sady. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Verejná vyhláška – územné a stavebné konania – Vladimír Mesároš a Scarlett Mesárošová – úplné znenie (.pdf)