Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti od 01.01.2024 do 24.06.2024

Podľa § 18 pís. f) ods. 1 pís. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu Zemianske Sady správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 01.01.2024 do 24.06.2024. V uvedenom období bola vykonaná nasledovná kontrolná činnosť:

  • Úvodná kontrola po zvolení za hlavného kontrolóra obce na Obecnom úrade Zemianske Sady a v Základnej škole s materskou školou Zemianske Sady. Správa o úvodnej kontrole bola podaná ústne na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 22.03.2024 s uznesením A/7/2024 „OZ berie na vedomie Správu po úvodnej kontrole“
  • Účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy v dňoch 08. – 09.04.2024 v Podbanskom v rozsahu:
    • Právne minimum pre hlavných kontrolórov
    • Záverečný účet obce a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
  • Vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2023
  • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024
  • Účasť na Zasadnutiach obecného Zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch v dňoch: 22.03.2024, 29.05.2024, 24.06.2024