Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

Podľa § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Zemianske Sady Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.

Výkon kontrolnej činnosti za 2. polrok 2024

  • Kontrola účtovných dokladov Obecného úradu Zemianske Sady
  • Kontrola účtovných dokladov Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady
  • Kontrola uzavretých zmlúv v 2. polroku 2024 po formálnej stránke
  • Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Zemianske Sady na roky 2025 – 2027.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2025 v zmysle §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva

Iné kontroly v 2. polroku 2024

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra Obce Zemianske Sady v 2. polroku 2024

  • Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva
  • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce