Entries by Zemianske-Sady

Verejná vyhláška – územné a stavebné konanie – Vladimír Mesároš a Scarlett Mesárošová

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou. Žiadatelia Vladimír Mesároš rod. Mesároš, bytom […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 13.06.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Pozvánka na Oslavy Medzinárodného dňa detí 2022

Obec Zemianske Sady srdečne pozýva deti a rodičov na Oslavy Medzinárodného dňa detí 2022, ktoré sa budú konať v sobotu 11. júna 2022 od 17:00 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program: Cyklistické preteky: kategória trojkolkári kategória MŠ a 1. – 2. trieda ZŠ kategória 3. – 4. trieda ZŠ Rôzne súťaže a hry pre deti. Voľná zábava na skákacích […]

Pozvánka na darovanie krvi – 01.06.2022

Základná organizácia Miestnej skupiny Červeného kríža Zemianske Sady pozýva darcov krvi na lekárske vyšetrenie a odber krvi, ktoré sa budú konať v stredu 1. júna 2022 v Kultúrnom dome Pata. Vyšetrenia a odbery budú prebiehať od 7:30 do 10:00. Doprava je zabezpečená od Obecného úradu Zemianske Sady. Prineste si občiansky preukaz a preukaz darcu krvi. […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 07.06.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Ako napustiť bazén pred letom 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2022: Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať na pošte do termínu: 23.05.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl (.pdf)