Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady – návrh

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a  § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) určuje tieto Zásady hospodárenia  s majetkom obce Zemianske Sady (ďalej len „Zásady“).

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady – návrh (.pdf)