Zápis detí do Materskej školy – školský rok 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,,
  • vyplnenú prihlášku, podpísanú od oboch zákonných zástupcov dieťaťa treba odovzdať dňa 27.5.2020 ( streda) v čase od 9.00 hod. – do 11.00 alebo dňa 28.5.2020 ( štvrtok) v čase od 13.00 hod. – do 15.00 hod pani zástupkyni pre MŠ Vítězslave Cicákovej v budove MŠ,
  • k záspisu treba priniesť kópiu rodného listu dieťaťa, kópiu zdravotného preukazu a polatok 30 eur.
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.