Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja – Ľubomír Jankovič

Obec Zemianske Sady zverejňuje zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Obce Zemianske Sady , nachádzajúci sa v k ú. Zemianske Sady, okres Galanta, konkrétne: parcela    registra „C“ číslo 1226/6  orná pôda o výmere 654 m² zapísaná na LV číslo 1026 spoluvlastnícky podiel 6/72 Ľubomírovi Jankovičovi  narodenému 20.11.1981,  bytom Zemianske Sady, 925 54  Zemianske Sady 172  vo výške kúpnej ceny 5,00 € /m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obec Zemianske Sady menované pozemky obce Zemianske Sady dlhodobo nevyužíva. Na pozemok má kupujúci stavebné povolenie na výstavbu RD  pozemok sa dlhodobo stará a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.