Vypovedanie nájomných zmlúv hrobových miest do 15.11.2022 alebo 15.11.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje čísla hrobových miest, ktorým plynie výpovedná lehota v dĺžke jeden rok alebo tri roky podľa toho, či je zosnulý alebo nájomca známy alebo neznámy.

Zoznam hrobových miest s výpovednou lehotou jeden rok do 15.11.2022 – nájomca miesta je známy (.pdf)
Zoznam hrobových miest s výpovednou lehotou tri roky do 15.11.2024 – nájomca miesta je neznámy a zosnulý je známy (.pdf)
Zoznam hrobových miest s výpovednou lehotou tri roky do 15.11.2024 – nájomca miesta je neznámy (.pdf)